Nieuwjaarsreceptie 3 januari..

Vanavond om 20.00 uur nodigt het Bestuur u uit, om samen met uw partner, naar de Bergkerk te komen. Voorzitter Cor Hoek zal terug kijken naar het jaar 2023 en wat kunnen we voor 2024 verwachten??

U krijgt vanavond 2 consumptiebonnen per persoon, koffie gratis.

Zo als gebruikelijk vindt het plaats in de Toneelzaal (beneden rechts). We beginnen met koffie en na de toespraak van de Voorzitter een drankje met een warm hapje….

Tot vanavond

Het Bestuur

Beste leden van het bestuur en alle andere leden van CRM.

Bedankt , ook namens Bea ,voor de Kerstattentie die ik via Gerard van der Wel mocht ontvangen.

Na een heel lang en zwaar traject van ziekenhuis-opnames en 12 chemo kuren, kregen wij vlak voor Kerst het verheugende bericht dat er op de pet ct scan geen verkeerde cellen meer waren te zien.

Wij ervaren dit als een groot wonder van onze Hemelse Vader! Soli Deo Gloria!

Voorlopig kan ik nog niet zingen,omdat ik nog moet aansterken wat best een tijd zal duren.

Wij wensen jullie een gezegend nieuw jaar.

Bedankt voor jullie medeleven.

Hartelijke groeten,

Karel en Bea van den Bos.

Muziek Crucifixion 2024

Heren,

Hieronder kunt u de stukken voor de Crucifixion downloaden. Hier beginnen we woensdag 10 januari mee, dus zorg er voor dat u het uitgeprint heeft. Lukt het u niet, neem dan even contact op met Dick Zeldenrust, zonodig kan hij voor de muziek op papier zorgen.

Geslaagd Kerstconcert 2023

Op 22 december heeft het Christelijk Residentie Mannenkoor haar jaarlijkse Kerstconcert in de Evangelische Lutherse Kerk gehouden.

Afscheid Wim Heysteeg……

Aan allen,


Het is zo ver, het onderwerp van dit schrijven geeft al aan wat er komen gaat. Volgend jaar word ik tachtig en ik heb me altijd voorgenomen bij die leeftijd te zullen stoppen bij het Christelijk Residentie Mannenkoor.

Door toenemende ongemakken bij het lopen en vooral bij het staan (polineuropathie) en afnemend zicht (glaucoom en beginnend staar) en gehoor heb ik besloten, in samenspraak met mijn vrouw, met onmiddellijke ingang niet meer op de repetities te komen en mijn lidmaatschap per eind december 2023 te beëindigen. Van mijn switch van de eerste tenoren naar de tweede heb ik geen spijt gehad. Mijn stem kreeg nu zonder schor te worden meer rust. Wel kreeg ik steeds meer moeite, door mijn ogen, om de ‘tweede lijn’ op de partituur vast te houden en gelijktijdig de tekst goed tot me te nemen. Een en ander had tot gevolg dat ik meer (voor mijn gevoel ook teveel) ‘in mijn map’ zat, dan dat ik op jou, Aldert, lette. Ik had graag het honderdjarig bestaan van CRM meegemaakt, maar dat zit er niet meer in.
Ik ben lid vanaf 1992: CRM gaat dat jaar naar Parijs. Een mooie serie concertreizen volgen. Van 2008 tot 2012 was ik eerste secretaris, met Aad Vellekoop als voorzitter en Arie Mos als penningmeester in het dagelijks bestuur. In 2010 nam Aad van der Hoeven als dirigent afscheid en nam Aldert zijn plaats in achter de piano en op de bok. Daar hebben we nog een aardig tijdje werk mee gehad, maar een terechte keuze van de leden. Van 2020 tot 2023 was ik wederom (tweede) secretaris. Bij het tachtigjarig bestaan van CRM – ‘tachtig jaar zingend zeggen’ – heb ik daarvan de laatste dertig jaar geschiedenis: 1977-2007 van CRM op schrift gesteld. De eerste vijftig waren al in tekst en beeld verschenen.

Onlangs nog heb ik het restant geschiedenis in woord en beeld aan Rob Taag overgedragen. Wellicht dat er iemand opstaat om de laatste twintig jaar te beschrijven. Ik was op dat moment al vele jaren (eind)redacteur van CRM-nieuws. Dit blad is later nog een tijdje door Aad Vellekoop in leven gehouden, tot in november 2020 de website in gebruik genomen werd. Cees Faber heeft daar goed werk mee verricht, en de scepsis onder de leden nam daarmee langzaam maar zeker af. Ik wens jullie alle goeds richting kerstconcert enz.
Met groet,
Wim Heijsteeg

Kerstgroet ….

Van de Voorzitter

We gaan er woensdag weer flink tegenaan. Graag dus thuis alvast goed
voorbereiden met de opnames van de repetitie bij de nog minder bekende
liederen.

Voor het kerstconcert zijn er nu zo’n 175 kaarten verkocht, dus daar kan
nog wel wat bij. Heel verheugend om te melden dat de Westlandbus bijna
vol is.

Hou in je agenda rekening met 3 januari nieuwjaarsreceptie en 11
februari ‘s avonds 19.00 uur medewerking zangdienst Oude Kerk Voorburg.
De orde van dienst is daar in concept voor klaar en bevat bekende
liederen, omdat we dan natuurlijk aan de slag zijn met “The Crucifixion”
van John Stainer.  Als je daarvoor projectzangers weet te strikken is
dat natuurlijk een goede zaak!

tot woensdag

Cor Hoek

Van het Bestuur…….

1  

Notulen Bestuursvergadering                                20 november 2023      

1. Opening

Piet opent de vergadering met het lezen van de tekst van een gedicht met de titel: ‘Herfst-gedicht’.       

2. Vaststelling agenda

De volgorde van de agenda voor deze vergadering is akkoord.  

3. Notulen met besluiten- en actielijst van 23 oktober 2023

De notulen van de vergadering van 23 oktober 2023 worden ongewijzigd vastgesteld. De CD wordt nog verzonden naar de organisaties Omroep West, de NCRV en de EO.   

4. Ingekomen en uitgegane post

Post is behandeld en als zodanig akkoord. Uitgegaan is een condoleancebrief wegens het overlijden van mevrouw Van Leeuwen (vriendin van het CRM) en in afschrift bij de secretaris.  

5. Concert- en activiteitenagenda 2023

Vrijdag 22 december: Kerstconcert Lutherse Kerk Den Haag. Zorgdragen voor de CD verkoop op de avond van het Kerstconcert en ook in het programmaboekje vermelden.

Voorstellen 2024

Woensdag 3 januari Nieuwjaarsreceptie: Gerard verstuurt uitnodigingen naar de oud-leden. Piet neemt contact op met de Bergkerk om de benodigde ruimte te regelen, een hapje en een drankje.        

Zondag 11 februari 19.00 uur: medewerking Vesperdienst Oude Kerk Voorburg.         

Zaterdag 23 maart, The Crucifixion (tevens voorjaarsconcert). Projectzangers aantrekken enerzijds uit andere koren, anderzijds zijn ook zangers zonder koorervaring welkom. Uitvoeren in de Lutherse Kerk in Den Haag. Op de flyers moet o.a. de tekst staan ‘Wil je mee doen met the Crucifixion?’.        

Woensdag 22 mei: Zangavond Oude Kerk Scheveningen.  

Zondag 29 september: Oude Kerk Naaldwijk avonddienst.

Vrijdag 18 oktober?: Najaarsconcert Amare Den Haag. Te bezien of mogelijk een concert is te geven met Francis van Broekhuizen of een andere solist. Nagaan of op medewerking kan worden gerekend van Jubilate of een ander koor/zanggroep. Contact opnemen met Jubilate.  

Vrijdag 20 december Kerstconcert: er is een optie op de Abtkerk of de Lutherse Kerk. Kinderkoor? Cor zegt contact op te zullen nemen met Marijke van Klaveren om te bezien wat zij ook mogelijk kan betekenen in een medewerking voor dit Kerstconcert.

Voorstellen 2025

4 korenconcert (Hangar Valkenburg) in het kader van 80 jaar bevrijding.  

6. Datum aparte bijeenkomst AB over communicatie/PR

Afgesproken datum is: maandag 18 december 2023 om 14.00 uur bij Piet in Maassluis.

7. Inhalen repetitie 15 november?

              Bestuur: Opnemen met Aldert om te bezien of nog een repetitie moet worden ingehaald.

              Het volgende lijstje in volgorde is gemaakt bij het vervangen van Aldert wegens ziekte:

1e. Arthur Postma, 2e. Steven van Wieren, 3e. Jeroen Bosman.   

                8. Financien

De brief van de kerkrentmeesters van de Bergkerk wordt door Gertjan voor akkoord afgehandeld.  

               9. Diversen

                –              Wel en wee leden: Gerard legt nog contact met Karel v.d. Bos.

                              Voorstel diner voor (oud) bestuursleden: akkoord voor 2024. Wim Heijsteeg, Frans Gallast, Miel Bregman en Huub van der Meer hiervoor uitnodigen. Datum nog bepalen.

                –              Eduard geeft aan dat Jubilate op 22 mei 2024 een koorreis heeft. Belangstellenden voor deze reis kunnen zich melden. Cor vraagt Eduard om de beschikbare gegevens van deze koorreis.     

10/11. Rondvraag/Sluiting

Sluiting 16.35 uur/volgende vergadering 18 december 2023

Repetitie woensdag 22 november…

Beste CRM-ers,

Repetitie gaat gewoon door, want Aldert is gelukkig na een weekje kwakkelen weer opgeknapt. Hard aan de slag dus met het kerstrepertoire! Cees Strijbis verheugt zich al op de nodige toeloop voor extra kaarten en afrekeningen voor het komende kerstconcert. We nemen aan dat jullie zo links en rechts de datum van 22 december al hebben laten vallen. We gaan er van uit dat morgen een digitale poster beschikbaar is op de site die je kunt downloaden om aan kennissen, vrienden en familie te versturen. Op de repetitie-avond zal de kerstposter ook beschikbaar zijn om op te hangen en uit te delen, in 3 formaten. Mogelijk zie je nog kans om de nog onbekende nummers thuis nog even te oefenen? Het is heel wezenlijk voor het koor dat we een prima kerstconcert gaan neerzetten in een volle kerkzaal, waar dan ook de oproep om op projectbasis mee te gaan doen met “The Crucifixion” van Johan Stainer op de stoelen zal liggen. Aldert heeft hier een mannenkoor-zetting voor geschreven. Dat moet dus ook echt nieuwe leden gaan trekken! Een opdracht voor ons allen.

Onder bijzondere dank aan Piet Bouterse voor de vervanging, met hartelijke groet,

Cor

Problemen nu echt opgelost…..

Een aantal leden konden toch niet op de site en inmiddels is de webbeheerder er achter gekomen wat het probleem was….

Als het goed is moet nu ieder lid weer goed op de website kunnen kijken.

Zo niet , graag een mailtje naar Cees Faber;

nieuw mailadres ceesRfaber54@gmail.com