Gezegende Pinksterdagen….

Tekst van Marijke de Bruijne

De Geest van God waait als een wind op vleugels van de vrede,

als adem die ons leven doet, deel ons een onrust mede

die soms als storm durft op te staan,

geweld en kwaad durft tegen-gaan,

een koele bries die zuivert.

De Geest van God is als een vuur, als vlammen fel bewogen,

verterend wat aan onrecht leeft, een gloed vol mededogen.

Een vonk van hoop in onze nacht,

een wenkend licht dat op ons wacht,

een warmte in hart en ogen.

In stilte werkt de Geest van God, stuwt voort met zachte krachten,

een wijze moeder die ons hoedt, een bron van goede machten.

Zij geeft ons moed om door te gaan,

doet mensen weer elkaar verstaan,

omgeeft ons als een mantel

Woensdag repetitieavond 24 mei…..

Van de Voorzitter:

Na een extra vrije woensdag, gaan we weer aan de slag. We starten onze zang-/repetitieavond met Psalm 103. Zoals u al eerder heeft kunnen zien, staat dit ook op het programma van 4 juni in Maassluis. Mogelijk vindt u het handig om de liederen voor deze medewerking alvast in de concertmap te doen.

Na de avond van de foto-opnames is in de hal van de kerk een pochet gevonden. Ik zal die morgenavond meenemen, dus kijkt u thuis uw outfit even na ? Plezierig overigens dat de website al een aantal nieuwe foto’s bevat.

Het was na de laatste repetitie heel goed bevallen dat de tweede bassen hun stoelen hebben verplaatst. Het voorstel is om dat er maar in te houden, onder dank voor jullie medewerking.

Cor Hoek

Koningsdag 2023…

Ter gelegenheid van Koningsdag werd de repetitie op 26 april afgesloten met het Wilhelmus.

Repetitie-avond 12 april…..

Van de Voorzitter:

Van harte wens ik dat u mag terugkijken op goede Paasdagen, hoe en in welke vorm u die ook heeft beleefd.

Woensdag 12 april starten we met het zingen van Come, Thou almighty King.

Tijdens de repetitie-avond zal weer een ledenraadpleging worden gehouden. Voor de pauze met de eerste bassen/ baritons en na de pauze met de tweede bassen. Als er vorige week bij de 1e en 2e tenoren leden afwezig waren die zich nu alsnog willen aansluiten bij de eerder genoemde partijen, dan is dat zeker mogelijk. Van de vier gesprekken zijn/worden verslagen gemaakt, die samengevat in de eerstkomende Algemene Bestuursvergadering aan de orde komen. Het bestuur wil op basis van de ingekomen aanbevelingen en opmerkingen beleid uitzetten, waarbij zo mogelijk ook leden betrokken zullen worden, bijvoorbeeld in de vorm van een thema-werkgroep.

Het is op 12 april de laatste mogelijkheid om schriftelijk uw enquête over de website in te leveren. Dank voor de 50 ! exemplaren die al binnen zijn!! Het bestuur rekent op een zo groot mogelijke deelname van de leden en dankt Cees Faber voor de uitwerking van de enquête. Deze zal ook in de komende AB-vergadering worden gepresenteerd, waarna we aan de slag gaan met de uitkomsten.

Onderstaand de bestanden van de Repetitie-avond 5 april !

Van het Bestuur….

Beste CRM-ers,

Bij de installatie als voorzitter en ook bij de intro’s van de concerten is als slogan voor de komende tijd/jaren “Op weg naar de honderd” genoemd.

Zoals aangekondigd tijdens de Algemene Leden Vergadering van vorige week, wil het bestuur graag met de leden in gesprek over de toekomst van het CRM. In de stukken van de vergadering zat al de nodige informatie: financiële positie, ledenaantal, gemiddelde leeftijd en  bestuurlijke bezetting. Over de website is inmiddels een enquête uitgezet.

Tijdens twee repetitie-avonden wil het bestuur met leden in gesprek. Op 5 april met de eerste en tweede tenoren. Een week later met de eerste en tweede bassen (per partij voor of na de pauze).

We willen de gesprekken op een open manier aangaan, door thema’s te benoemen, waarbij de leden hun gedachten en vooral ideeën, plannen en eigen bijdragen kunnen inbrengen. De input die we zo ophalen willen we als bestuur graag in kaart brengen voor verder beleid. Ons doel is dus om, de leden gehoord hebbend, tot beleidspunten te komen, waarbij we graag ook bij de uitvoering de inbreng van leden belangrijk vinden. 

We denken aan de volgende thema’s (in willekeurige volgorde) :

  • Werving nieuwe leden
  • Externe contacten
  • Public Relations
  • Muziekkeuze
  • Betrokkenheid bij het koor
  • Onderlinge betrokkenheid
  • Financiën
  • Medewerkingen
  • Concerten

Let wel: het gaat niet alleen maar om te benoemen wat beter moet, maar zeker ook wat gewoon gecontinueerd kan/ moet worden, of hooguit wat verder uitgediept. We zijn geen koor in crisis, want er is (volgens ons) een adequaat bestuur, we hebben een goede dirigent, het muzikaal niveau van het koor is verdienstelijk, er is een positieve sfeer, een groot repertoire en er zijn zeker mannenkoren die graag 77 leden zouden willen hebben!

We rekenen erop dat er in de gesprekken met respect wordt omgegaan met ieders gedachten en meningen. Mocht je je voor jezelf alvast schriftelijk willen voorbereiden met wat gesprekspuntjes, dan is dat natuurlijk prima.

We openen de avond gezamenlijk en sluiten zo ook af. Respectievelijk met de liederen: Ik zal er zijn en Psalm 103

Met hartelijke groet namens het bestuur,

Cor Hoek, voorzitter 

Gerard van der Wel , secretaris