Van het Bestuur…..

Van de bestuurstafel dd.  7  en 21 november 2022

Op 7 november werd een ingelaste vergadering gehouden die geheel in het teken stond van het komende kerstconcert.  Nadat de voorzitter had geopend met het gedicht ‘Hou Vast’ van Rein Algera uit de bundel  “Medemens 5’, ging alle aandacht dus uit naar het concert. Alle nodige organisatorische zaken werden besproken, zoals de versiering van de kerk met bloemdecoraties, de catering, de parkeervergunningen, de verlichting en het geluid,  de BHV-EHBO, het plaatsen van de stoelen, eventueel busvervoer voor bezoekers vanuit het Westland en zo nog wat zaken, die alles bij elkaar zo’n 2 uur in beslag namen.

Op 21 november vond de reguliere vergadering plaats. De voorzitter opende met het gedicht  ‘Als jouw naam klinkt’ van Michiel de Zeeuw uit de bundel ‘Ik bewaar je’. Na de notulen van de vorige vergadering te hebben vastgesteld en de post te hebben behandeld ging de focus weer op het kerstconcert. Ditmaal werden de laatste zaken besproken die nog – na de tussentijdse vergadering van 7 november – afgehandeld moesten worden. Ongetwijfeld komen deze nogmaals ter sprake tijdens onze vergadering van 12 december.

Daarna  kwam de agenda voor 2023 aan de orde. De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op woensdag 4 januari. De algemene ledenvergadering op 29 maart.  Er zijn verzoeken om medewerking aan een kerkdienst in ‘de Hoeksteen’ in Monster en aan een kerkdienst op Palmzondag in de Grote Kerk van Maassluis. Er komt een voorjaarsconcert met als thema ‘musicals’ en ook de CD-opname in de Bergkerk moet nog in de planning. Kortom, genoeg om naar uit te kijken.

Vervolgens werden de financiën voor het kerstconcert nogmaals bekeken, zoals de kosten voor de catering, de versiering, de verlichting en het geluid en het busvervoer.

Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat Wim van den Dulk bereid is gevonden partijcoördinator te worden bij de 2e tenoren. Op korte termijn zal het bestuur een overleg plannen met alle coördinatoren.

Op het bestuurlijke vlak gaan zich op de algemene ledenvergadering in maart mutaties voordoen. Miel Bregman zal om persoonlijke redenen het secretariaat neerleggen. Frans Gallast heeft tijdelijk de functie van 2e secretaris van Wim Heijsteeg overgenomen, ook tot de ALV. Dat betekent dus dat er 2 nieuwe secretarissen moeten komen. Ook Cees Strijbis heeft te kennen gegeven zijn werk als administrateur te gaan beëindigen. Er zal dus ook een nieuwe administrateur moeten komen. Hoewel in het bestuur al wel wat namen zijn genoemd, kunnen uiteraard ook de leden die zich bekwaam genoeg voelen om een van de functies te vervullen, zich bij het bestuur melden.

Met dit punt sloot de voorzitter om even over half vijf de vergadering, zodat we  op tijd thuis konden zijn voor de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Senegal.

Frans Gallast

Van het Bestuur:…..

Koorrepetities vervallen voorlopig……..

Na de persconferentie van het Kabinet afgelopen vrijdag is duidelijk geworden dat per 28 november en zeker tot 19 december 2021 er strengere Corona-maatregen gelden.

Met teleurstelling heeft het CRM-Bestuur, na overleg met diverse instanties,  dan ook moeten besluiten de repetities voorlopig te moeten annuleren. Na 19 december wordt verder gekeken wat we verder wel mogen doen.

Onderstaand het bericht dat is  geplaatst op de site van Koornetwerk Nederland.

‘Avondlockdown’ heeft ingrijpende gevolgen voor koorsector

Het Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector is aangepast naar de situatie per 28 november 2021(zie site)

De maatregelen die het kabinet op 26 november aankondigde, duren in ieder geval tot 19 december 2021.

De belangrijkste maatregel voor de koorsector is dat kunst- en cultuurbeoefening tussen 17.00 en 05.00 uur niet is toegestaan. Deze ‘avondlockdown’ is voor veel koren ingrijpend: er werd immers druk gerepeteerd voor uitvoeringen rond kerst en die dreigen in veruit de meeste gevallen in het water te vallen. Bovendien zijn het vaak al eerder uitgestelde (kerst)concerten van vorig jaar. Maar ook koren die nog geen uitvoeringen gepland hadden, zaten net lekker in een repetitiemodus die nu abrupt wordt onderbroken

Kerstconcert Voorburg geannuleerd…

Afgelopen woensdag heeft Voorzitter Huub van der Meer bekend gemaakt dat het Kerstconcert in Voorburg niet door gaat i.v.m. de corona-maatregelen en de zorgen omtrent Covid.

Het Bestuur zoekt naar alternatieven om toch een geluid van CRM te laten horen.

In verband met ziekte van Aldert kreeg CRM als dirigent Arthur Postma, dit ging prima.

Helaas zijn er CRM-leden ziek, stuur een kaartje ter bemoediging, zie Wel en Wee leden!

Verklaring Coronaregels…

Woensdag kwam het Bestuur bij monde van Huub van der Meer met een verklaring waarom het Bestuur zo handelt……

Beste mensen,

Even een bericht over de Coronapas / check.

Uw bestuur heeft eind september overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de Bergkerk, om weer in Den Haag te gaan zingen.

Wij dienen om dit te realiseren ons aan de Corona-regels te houden.

Door de huidig geldende maatregelen kan CRM iedereen die komt zingen in de  Bergkerk alleen toelaten met een geldende QR Coronacheck of een papieren bewijs van uw QR-coronacheck samen met uw rijbewijs / ID-kaart

Uw bestuur is blij met deze mogelijkheid (bijna het oude normaal) omdat we ons hiermede bevinden binnen de regelgeving en de meest veilig mogelijk manier, om samen, zo te kunnen zingen, met een pauze voor koffie of iets dergelijks.

Verder blijven wij het Kabinet op de voet volgen.

Namens het bestuur

Huub A. van der Meer (vz.)

Naar aanleiding van de Persconferentie van 2 november heeft de KCZB het volgende gemeld:

Aan de leden van de KCZB

Beste koorbestuursleden en koorzangers,

Met ingang van zaterdag 6 november a.s. is een coronatoegangsbewijs (ctb) voor koren verplicht bij deelname aan koorrepetities én bij uitvoeringen voor publiek. De verplichting geldt voor personen van 18 jaar en ouder. 

Waar het ctb van toepassing is, is het dragen van mondkapjes niet verplicht, dus ook niet in het repetitielokaal. De anderhalve meter afstand keert niet terug als verplichting maar wordt wel dringend geadviseerd als veilige afstand.

Overig nieuws:

Koornetwerk Nederland gaat het “Protocol voor koren” en “aanvullende mogelijkheden voor de koorsector” aanpassen naar de situatie die geldt vanaf 6 november 2021.
Naar verwachting zal de geactualiseerde versie met daarin de laatste punten op de i aan het eind van deze week worden gepubliceerd. De KCZB zal deze dan begin volgende week ook aan haar koren mailen.

Koorleden zijn verplicht bij binnenkomst hun QR-code te laten scannen. Zij bieden deze aan –       via de CoronaCheck (app) op de telefoon of afgedrukt op papier.  
Het controleren van deze QR-code kan via de CoronaCheck Scanner (app). Deze is te downloaden op uw mobiele telefoon.
U vraagt naar de QR-code in de CoronaCheck of op papier en scant deze. Vervolgens ziet u een groen of een rood scherm.
Het rode scherm wil zeggen dat u de persoon geen toegang mag verlenen. Controleer vervolgens of de gegevens op het scherm hetzelfde zijn als op de identiteitskaart. Zo weet u zeker dat de QR-code behoort bij de juiste persoon.  

Kerstprogramma 2021

Programma CRM Christelijk Residentie Mannenkoor

17 december 2021 in de Koningkerk te Voorburg

Voorlopige volgorde:

1.   Komt allen tezamen (samenzang)           Trad. tekst in programmaboekje

2.   De Sterre gaat stralen                             Trad. Welsh melody /arr. Aldert Fuldner

3.   Als alles duister is (Taizé lied)                 Arr. Aldert Fuldner

4.   Nu zijt wellekome                                  Trad. / arr. Aldert Fuldner

5.   Stille Nacht                                            Franz Xaver Gruber

6.   Eer zij God in onze dagen                       Trad. Arr. Aldert Fuldner

7.   Instrumentaal

8.   Away in a manger                                   W.J. Kirkpatrick, arr. Aldert Fuldner

9.   Who is He in Yonder Stall                      Robert H. Young, arr. Aldert Fuldner

10. Joseph (deel 4 kerstoratorium)              Aldert Fuldner

11. Child in a manager (Celtic Trad Carol)    Arr. Aldert Fuldner

12. Hoor de engelen zingen d’eer                 Samenzang

13  Veni Jesu                                                 Luigi Cherubini

14. Rond Bethlehem heerst diepe rust           Trad. Arr. Aldert Fuldner

15. Ik zal er zijn                                              Aldert Fuldner                          

16. Instrumentaal

17. Heilige Nacht                                           J. Fr. Reichardt

18. Benedictus (uit Messe Solenelle)             Ch. Gounod

19. Praise the Lord                                       G. Miles, arr. Aldert Fuldner        

20. Cantique de Noël                                   A. Adam, arr. Martin Koekelkoren

21. Ere zij God (samenzang)                         Arr. Jan van der Waard

Organist: Aarnoud de Groen en vleugelbegeleiding: Arthur Postma

Adres Lokatie Concert: Koningkerk te Voorburg

Bruijnings Ingehoeslaan 4  2273 KR Voorburg

Aanvang concert is 20.00 uur

Verkorte Notulen Bestuursvergadering 21/9/21

Verkorte Notulen Bestuursvergadering                 21 september 2021      

Tijdstip                : 19.30 uur
Locatie                :Bestuurskamer CRM – Bergkerk

Aanwezig            :Huub van der Meer (vz), Miel Bregman (secr.) (afwezig), Gertjan Boekestein (pnm.)  (kwam later), Piet Bouterse (org.) Eduard van Wilgen (org.), Wim Heijsteeg (2e secr.),   Dick Zeldenrust (muz.comm.).

De voorzitter opent om 19.40 uur op gebruikelijke wijze met het lezen van een deel uit Psalm 90 de bestuursvergadering. Aangezien de vorige bestuursvergadering uit twee delen bestond, namelijk de buitengewone algemene ledenvergadering die werd genotuleerd door de eerste secretaris, en de normale bestuursvergadering, genotuleerd door de tweede secretaris.

Van de buitengewone bestuursvergadering werd eerst de agenda vastgesteld, waartegen niemand bezwaar maakte en dus werd goedgekeurd.

Vervolgens werden de notulen van de buitengewone bestuursvergadering pagina na pagina goedgekeurd en door de voorzitter en de tweede secretaris – bij afwezigheid van Miel – ondertekend.

—————————————————-

Zowel de agenda als de notulen van de algemene bestuursvergadering werden zonder wijzigingen vastgesteld en door de voorzitter en tweede secretaris ondertekend.

De ingekomen post was een hele waslijst, die begon bij 6 juni. Aangezien het op een enkel schrijven na allemaal hamerstukken waren, zijn deze ter kennisgeving aangenomen en afgehandeld. Eén stuk werd kort aangehouden tot de binnenkomst van Gertjan. Een en ander ging over een dubbel promsconcert van Concertkoor Westland i.s.m. CRM op 21 mei 2022, aangedragen door Steven van Wieren. Na binnenkomst van Gertjan en onderling beraad, gaat deze medewerking niet door.

Het was gezellig en druk op de open avond op 28 augustus jl. in De Bosrand in ‘s-Gravenzande.

De klanken uit één van de draaiorgels van Kees v.d. Meer hoorde je al van verre. Zo’n tweeënzeventig koorleden zagen het wel zitten om de reis naar ‘s-Gravenzande te maken. De algemene indruk was dat iedereen het wel weer zag zitten om zo snel mogelijk aan de zang te gaan.
Het blijkt dat het kerkbestuur van de H. Ant. Abtkerk een andere optie dan de optie van CRM voor een kerstconcert op 17 december a.s. heeft gehonoreerd. De optie van CRM is genegeerd zonder ons bestuur daarvan in kennis te stellen. Uitwijken naar de Adrianuskerk in Naaldwijk en de Noorderkerk in ‘s-Gravenzande worden genoemd. Andere mogelijkheden worden zo snel mogelijk onderzocht en bekendgemaakt.

Gezien de steeds gunstiger berichten over Corona, kunnen we op woensdag 6 oktober a.s. weer de Bergkerk gebruiken. Het kerkbestuur stelt nog wel enkele randvoorwaarden. Deze werden bij monde van Leonore, de kosteres, aan de bestuursleden uitgelegd. Over de voors en tegens is daarna uitgebreid gediscussieerd. Een handleiding zal aan de leden worden bekendgemaakt.

Over de teruggave van contributiegeld over de laatste drie maanden van 2021 heeft het bestuur een besluit genomen. Net als in 2020 zal de contributie over het laatste kwartaal, zijnde € 60,00, aan de leden worden teruggestort.

Aad Vellekoop en Cor Hoek hebben melding gemaakt om CRM breed in de pers uit te meten door middel van persberichten of advertenties en dat CRM weer gaat zingen en nieuwe leden meer dan welkom zijn.

Het bestuur is voornemens op dinsdagavond 19 oktober om 19.30 uur bijeen te komen.

Wim Heijsteeg (2e secr.)

Repetities Coronaproof…….

Beste koorleden

Benthuizen 23 september 2021.

LEES DIT GOED

Woensdag 6 oktober 2021 gaan we weer in de Bergkerk repeteren.

In de Bergkerk zijn nog steeds strenge maatregelen van kracht als wij als CRM de kerkzaal weer gaan gebruiken. Onder andere de coronacheck is verplicht!
De kerk, vertegenwoordigd door Leonore (kosteres) voert deze check aan de ingang van de kerk uit. Mogelijk in verband met te weinig mankracht geassisteerd door een van de bestuursleden.

Belangrijk!

Heeft u geen juiste coronacheck (QR-code), of PCR test, (niet ouder dan 24 uur) dan krijgt u geen toegang tot de kerk. Dus vergeet niet uw mobiele telefoon van huis mee te nemen zodat u niet terug naar huis moet om u deze op te halen zodat u uw QR code alsnog kan laten zien.
U hebt nog ongeveer twee weken de tijd om u OR vaccinatiecode op uw mobiele telefoon  te downloaden. De meeste leden hebben dit al gedaan en kunnen nu al de QR vaccinatiecode  laten zien.

Korte handleiding voor diegene die de QR code nog niet op hun mobiele telefoon hebben

1 Ga naar Playstore
2 Zoek daar de Coronacheck-app
3 Vervolgens inloggen met uw DigiD code
4 Vul uw sms-controle (zes-cijfers) in
5 Volg het systeem en download uw OR code (vaccinatiebewijs) op uw mob. tel.
6 Klaar

LUKT HET NIET

Vraag dan eventueel hulp aan zoon, dochter of vrienden.

Via DigiD hebt u maximaal een kwartier de tijd om de QR code op uw telefoon te zetten daarna verliest u automatisch het contact DigiD en kunt u weer opnieuw beginnen.

Hoe krijg ik mijn Corona QR-code op papier?

Heeft u geen smartphone of kunt u geen coronatoegangsbewijs afdrukken? Dan kunt u ook telefonisch een papieren coronatoegangsbewijs met QRcode aanvragen. Dat kan via telefoonnummer 0800-1351. U heeft dan wel uw BSN (Burgerservicenummer) nodig.

U kunt met vragen over bovenstaand onderwerp ook bij een van de secretarissen (Miel of Wim) terecht. Zij helpen u verder met eventuele mogelijkheden.

Namens het bestuur,

Miel Bregman (secr)

Wim Heijsteeg (2e secr)

Tenslotte

Bij gezondheidsklachten, zoals verkoudheid, koorts niezen, hoesten ed. blijf s.v.p. thuis!

Aanpassing Repetitie-avond…..


Op 1 september hebben we sinds lange tijd weer met 4 partijen tegelijk kunnen repeteren. Aldert stelde vast dat we het nog niet verleerd waren en het klonk goed in de Noorderkerk.

Het Bestuur heeft echter wel – vanwege de Corona-regels – besloten de indeling van de avond te moeten aanpassen.

De repetitie-avond begint om 20.00 uur en er wordt GEEN PAUZE meer gehouden en de avond wordt om 21.45 uur afgesloten.

Eventueel afzeggen repetitie-avond, bel even Frans Gallast 06-15305158

Bijeenkomst 25 augustus ….

Beste allemaal,

Zoals in het laatste nieuws van het bestuur al was weergegeven waren wij voornemens om op woensdag de 25e augustus een ontmoetingsavond te organiseren. Dat is gelukt, we hebben een goede locatie gevonden daarvoor.

We hebben elkaar lange tijd niet gezien, op deze avond kunnen we elkaar weer ontmoeten en bijpraten onder het genot van een kopje koffie, thee, een drankje en uiteraard komt er ook een hapje bij.

De locatie is: Brasserie De Bosrand, Staelduinlaan 1a, 2691 NN s’-Gravenzande

Inloop tussen 19.00 en 19.30 uur, om 22.00 uur is het einde en gaan we naar huis.

We hopen dat u allemaal komt, voor alle duidelijkheid, het is alleen voor onze koorleden. ( Geen partners).

De 1,5 mtr. regel aanhouden met elkaar op deze avond is lastig en dan is het fijn voor jezelf en anderen als je volledig gevaccineerd bent, als je om welke reden dan ook niet of nog niet gevaccineerd bent is het verstandig  om vooraf een (sneltest) coronatest te doen.

We gaan dit niet controleren maar rekenen hierbij volledig op een ieders begrip en medewerking.

Heeft u corona gerelateerde klachten zoals, verkoudheid, niesen, hoesten, e.d. dan blijft je thuis!

We moeten het aantal gasten van tevoren opgeven bij De Bosrand daarom vragen wij jullie aan Wim Heijsteeg per mail door te geven of je komt die avond, ook als je niet komt graag even een berichtje aan Wim.

email Wim:wim.heijsteeg@gmail.com / mob: 06-16170930

EN : We gaan weer zingen!!

Op 1 september willen we weer onze 1e repetitie te houden, helaas nog niet in de Bergkerk, daar gaat het niet lukken om met het hele koor binnen de corona regels (1,5 mtr afstand) te repeteren.

Daarom heeft het bestuur voor de maand september een andere locatie beschikbaar gevonden waar we met het hele koor met handhaving van de 1,5 mtr. regel samen kunnen zingen.

Locatie:

De Noorderkerk, Langestraat 130, 2691 BK s’-Gravenzande

In de 2e helft van augustus volgt er nog een bericht met de details, zoals aanvangstijd, pauze en dergelijke. De organisatie gaat ter plaatse kijken voor de opstelling en verdere afspraken maken.

Heeft u corona gerelateerde klachten zoals, verkoudheid, niesen, hoesten, e.d. dan blijft je thuis!

We zijn uiteraard net als u benieuwd wat de persconferentie op 13 aug. ons brengt voor de komende tijd. Met name wat het ons brengt voor ons koorleven.

Namens het bestuur.

Miel Bregman (secr.)

Van het Bestuur…….

Notulen Buitengewone Bestuursvergadering Ledenvergadering 9 juni 2021

NOTULEN
Van de Buitengewone Bestuursvergadering van het Christelijk Residentie Mannenkoor gehouden op 09 juni 2021 in de Bergkerk, aanvang 14.30 uur ten behoeve van de Alg. Ledenverg. 2021.


Aanwezig: Huub A. v/d Meer (vz.) Miel Bregman (secr) Gertjan Boekestein (pm.) Wim Heijsteeg (2e Secr.) Eduard van Wilgen (org.) Piet Bouterse (org.) Dick Zeldenrust (toekomstig muz. com.).


Opening
De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Psalm 121.
Hij stelt voor dat we de agenda volgen zoals die is voorgesteld in de convocatie en spreekt daarbij de wens uit dat in het komend jaar, 2022, de Algemene Ledenvergadering weer op de normale manier, samen met de leden, kan plaatsvinden.


Ingekomen post
Er zijn vragen binnengekomen van Jan Uwland, Ger van Vliet, en Henk Timmermans via mail en een brief van Theo Stevens, Deze zijn in de vergadering behandeld, de antwoorden zijn in een bijgevoegde notitie te vinden.


Vaststelling notulen jaarvergadering 2020
De voorzitter stelt vast, dat de notulen met 71 stemmen zijn goedgekeurd, 1 stem tegen en
29 leden hebben zich onthouden van stemming.


Bespreking diverse verslagen
Aangezien er geen leden aanwezig zijn besluit de voorzitter de behandeling van de diverse verslagen achterwege te laten en direct over te gaan naar de behandeling van agendapunten 7 t/m 10. Bijgevoegd is het overzicht van de uitgebrachte stemmen door de leden.


Vaststelling van de jaarrekening 2020
De voorzitter stelt vast, dat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2020 met 73 stemmen is aangenomen. 29 leden hebben zich onthouden van stemming.


Décharge verlening financieel beheer 2020
De voorzitter stelt vast dat het voorstel van het bestuur om decharge te verlenen aan de penningmeester en administrateur met 73 stemmen is aangenomen, 29 leden hebben zich onthouden van stemming. De voorzitter bedankt beide heren namens de vergadering voor het werk en hun inzet in het afgelopen jaar.
Benoeming kascommissie 2022: Cor Karens, Karel van den Bos, reserve lid Leo van der Wel.


Bestuursverkiezing
Huub A. v/d Meer en Miel Bregman zijn beide herkozen als bestuursleden voor de komende periode van 4 jaar.
Huub A. v/d Meer: 71 stemmen voor, 1 stem tegen en 30 onthoudingen.
Miel Bregman: 72 stemmen voor, 30 onthoudingen.
Dick Zeldenrust is als nieuw bestuurslid, in de functie van muziekcommissaris, in het bestuur gekozen met 72 stemmen voor en 30 onthoudingen.


Rondvraag
Zie de ingekomen post en de bijgevoegde notitie met antwoorden.


De voorzitter sluit de vergadering om 15.00 uur.
Aldus vastgesteld in onze Buitengewone Bestuursvergadering van 09 juni 2021


Huub A. van der Meer Miel Bregman
voorzitter secretaris