Notulen Bestuur van 18/9/23.

Notulen Bestuursvergadering                                18 september 2023      

1. Opening

Cor opent de vergadering met het lezen van ‘’Geloven in de kracht van delen’’ uit Kerk in Actie.     

2. Vaststelling agenda

De volgorde van de agenda voor deze vergadering is akkoord.  

3. Notulen met besluiten- en actielijstlijst van 21 augustus 2023

De notulen van de vergadering van 21 augustus 2023 worden ongewijzigd vastgesteld. Gerard deelt mee dat Karel v.d. Bos voorlopig lid blijft. De subsidieaanvraag naar Cultuurschakel is uitgevoerd.                  

4. Ingekomen en uitgegane post

Post is behandeld en als zodanig akkoord. Condoleancebrieven naar de familie Smit en Dick van Dam zijn uitgegaan en in afschrift bij de secretaris.  

5. Concert- en activiteitenagenda 2023

Woensdag 6 september in de Oude Kerk in Scheveningen heeft het CRM zich gemanifesteerd en op  deze zangavond c.q. concert zijn kwaliteiten laten horen. Dit concert is zeer positief ontvangen door de aanwezigen en van dit optreden is ook melding gemaakt in de plaatselijke kerkbode. Gerrit Hoek wil in de muziekcommissie ‘’Zingen in de Oude Kerk Scheveningen’’ bepleiten dat het voor ons mogelijk is om in mei/juni 2024 opnieuw een concert te geven in de Oude Kerk.       

Zaterdag 23 september: Kooruitje. Het vervoer zal met 1 bus worden uitgevoerd voor maximaal 55 personen vanaf de lokatie Bergkerk.  Voor een aantal andere koorleden zal het vervoer met de auto worden gedaan. In totaal hebben zich 67 personen voor deze dag aangemeld. Op de dag worden p/p 3 consumptebonnen verstrekt.       

Vrijdag 6 oktober: Najaarsconcert Lutherse Kerk Den Haag. Piet heeft voor deze dag een draaiboek gemaakt. De programmering komt nog. Piet maakt de circulaire voor dit concert. Bij de CD wordt een boekje verstrekt en totaal worden er 350 besteld. Gerard maakt een tekst voor de lokale krantjes. Voor het vervoer naar dit concert wordt gebruik gemaakt van een bus voor max. 50 personen en de  meereizende partners betalen euro 7,50 (compensatie reiskosten). ’De vrienden van het CRM’ krijgen een uitnodiging. Posters worden gedrukt in A4 en A5 formaat en verspreiding hiervan gebeurt door de leden.   

Woensdag 11 oktober: Zingen in De Kreek, ’s-Gravenzande. Er komt een persbericht voor zingen in De Kreek in ‘s-Gravenzande. Optreden in casual. Cor maakt hiervan melding op woensdag 20 september.          

Zondag 29 oktober: Ochtenddienst Monster De Hoeksteen: Akkoord.  

Vrijdag 22 december: Kerstconcert Lutherse Kerk Den Haag: Akkoord.   

Concert- en activiteitenagenda 2024

Zondag 11 februari 19.00 uur: medewerking Vesperdienst Oude Kerk Voorburg.

Zaterdag 23 maart, The Crucifixion (voorjaarsconcert). Projectzangers aantrekken. Uitvoeren in de Lutherse Kerk in Den Haag. De organisatie hiervoor moet nog in gang worden gezet.     

Zondag 29 september: Oude Kerk Naaldwijk avonddienst.  

Vrijdag 20 december Kerstconcert: ons Kerstconcert in de Lutherse Kerk is ‘’in optie’.  

6. Communicatie leden/PR man/instellen werkgroep communicatie met heldere opdracht

7. Implementatie Beleidsconclusies n.a.v. ledenraadpleging

Kortdurende werkgroep instellen. In najaar in clubje brainstormen over verbetervoorstellen. Kernopdracht + werkgroepje maken, uitwerken in 3 sessies. Op website muziekstukken publiceren.    

                8. Financién  

a. Gesprek Bergkerk met kerkrentmeester Cees Kaas is positief. Nog overleg met het kerkbestuur.

b. Begroting Concert 23 maart 2024 is akkoord bevonden.

9. Diversen

Wel en wee leden. Cor heeft contact gehad met een aantal koorleden n.a.v. ziekmeldingen.   

10. Rondvraag/Sluiting

Speculaaspoppenactie akkoord, uitwerking door Piet.  

Sluiting 16.30 uur/volgende vergadering 16 oktober.