Notulen Bestuursvergadering ……

Verkorte Notulen Bestuursvergadering                               29 april 2021

29 april 2021 om 10.00 uur in De Werkplaats te Benthuizen

AanwezigzijnHuub van der Meer (vz), Miel Bregman (secr.), Gertjan Boekestein (pnm.), Eduard van Wilgen (org.) en Wim Heijsteeg (2e secr.). Aangeschoven is ook Dick Zeldenrust (per 1 januari 2021 opnieuw lid). Piet Bouterse (org.) is met kennisgeving afwezig.

De voorzitter opent om tien uur de vergadering.

Alle aanwezigen gaan staan bij het memoreren van het overlijden van Evert de Bruin, onze muziek-commissaris. Na het voorlezen door Huub van het gedicht dat op de rouwkaart staat, nemen allen een moment stilte in acht om Evert in eigen gedachten te gedenken.

De door de secretaris samengestelde agenda wordt in tweeën gesplitst. Eerst de agenda van de algemene ledenvergadering en dan die van de bestuursvergadering.

De voorzitter heet Dick Zeldenrust van harte welkom op deze bestuursvergadering. Dick heeft spontaan op het bestuursverzoek gereageerd om zijn oude functie als muziekcommissaris, na het overlijden van Evert, weer in te nemen. Daarvoor moest hij eerst weer lid worden. Het bestuur stemt volledig in met het vervullen van Dicks kandidatuur. In de komende algemene ledenvergadering zullen de leden stemmen over het bestuursvoorstel Dick te benoemen tot muziekcommissaris.

Jaarstukken 2020 algemene ledenvergadering

Punt voor punt worden de jaarstukken voor de algemene ledenvergadering doorgenomen. De verslagen van de muziekcommissaris en van de organisatie worden door eerdergenoemde oorzaken  niet van toepassing verklaard.

Het jaarverslag van de penningmeester geeft aanleiding om een verduidelijking van baten en lasten. Gertjan zal deze in een ten geleide voor de CRM-leden verduidelijken en meesturen met de jaarstukken. De penningmeester en administrateur Cees Strijbis worden voor hun werkzaamheden bedankt.

De kacontrolecommissie bestaat uit de leden Jan van der Spek en Cor Karens, en moet nog bijeenkomen als dit verslag wordt gemaakt. Een reservelid zal voor volgend jaar worden benaderd en aan de leden ter goedkeuring worden voorgesteld.

De door de CRM-leden algemeen positief ontvangen reacties op de teruggave van drie maanden contributie en de kerstattentie in de vorm van een prachtige orchidee stelt het bestuur dit jaar voor een dilemma. Weer zoiets, of voeren we regionaal campagne ter bevordering van onze herkenbaarheid en/of ter verhoging van ons ledenaantal. Of bieden we gratis vervoer t.z.t. aan naar Rotterdam, of vullen we de pot aan ten bate van het honderdjarige bestaan in 2027.

De voorzitter en de secretaris zullen zich in de algemene ledenvergadering herkiesbaar stellen. Ook zal dan de bestuurskeuze van Dick Zeldenrust voor de vrijgevallen functie in het bestuur van muziekcommissaris aan de orde komen.

Hierna sluit de voorzitter dit onderdeel van beraadslaging af en gaat over naar de agenda van de bestuursvergadering.

Algemene bestuursvergadering

De voorzitter vervolgt de vergadering met een algemeen praatje waarin hij zijn zorg uit over het grote aantal ledenmutaties in 2020. De voorliggende agenda wordt akkoord verklaard.

Miel heeft de laatstgehouden buitengewone bestuursvergadering, die gehouden werd op 24 november 2020, genotuleerd en dat verslag wordt na kennisneming ongewijzigd goedgekeurd.

De inkomende post bestond hoofdzakelijk uit opzeggingen van het CRM-lidmaatschap en kennisgevingen van overlijden van o.a. Dick Duijf (oud-lid), van Jennie Baartse, en van Evert de Bruin. Deze berichten zijn voor kennisgeving aangenomen en waar het kon heeft een van de bestuursleden het CRM bij het afscheid vertegenwoordigd.

Miel zal nog met de Abtkerk (CRM kerstconcert) overleggen als er meer duidelijkheid komt over data na corona.

Onderstaande data voor de concertagenda zijn alleen mogelijk als de repetities bijtijds kunnen worden hervat.

woensdag           01-09-2021         19.15 uur – eerste repetitieavond ???

vrijdag                  17-12-2021         19.30 uur – Kerstconcert CRM Abtkerk (of woensdag 15-12-2021)

zaterdag              18-12-2021         14.00 uur – Medewerking kerstconcert Deo Cantemus (met gen.rep.)

dinsdag                21-12-2021         20.00 uur – Medewerking kerstconcert Deo Cantemus (in De Doelen)

De datavoorstellen voor 2022 worden pas definitief na hervatting van de repetities.

Gertjan heeft van Cees Strijbis begrepen dat er meer achterstand is bij de jaarcontributiebetalingen dan gebruikelijk.

In (de) vorige notulen was afgesproken dat de twee benoemde leden van verdienste Peter Willemse en Klaas Baartse in het kader van hun 60-jarig lidmaatschap geen contributie meer betalen. Peter Willemse heeft besloten om CRM te verlaten.

Er is gesproken over de (on)zichtbaarheid van onze website voor derden en over de fotogalerij.

De zichtbaarheid voor derden met ‘nieuws’ verdient aandacht. De informatievoorziening aan de leden is echter optimaal. Sommige stukken ‘alleen voor leden’ zijn vaak ook leesvoer voor derden. Begrijpelijk dat corona ook hier deels schuldig aan is. Miel zal contact met Cees Faber houden over bestuursstukken voor de website die ook door derden mogen worden gelezen.

Er zijn in het vorige jaar tien leden administratief weggegaan bij CRM. Deze leden moeten worden afgevoerd van de website. Zo dient ook hun inlogcode te worden weggehaald.

Zodra de startdatum van het koorseizoen bekend is, CRM breed uitmeten in de pers door middel van persberichten of advertenties dat wij weer gaan zingen en er nieuwe leden welkom zijn.

De convocatie voor de algemene ledenvergadering (schriftelijk te houden op 1 juni a.s.) zal zo snel mogelijk naar de leden worden gestuurd. Bij die convocatie is net als verleden jaar een antwoord-formulier/volmacht toegevoegd met vragen waarover de leden hun stem kunnen laten gelden.

Gesproken is onder andere over de mogelijkheid om te gaan oefenen met de mensen die al twee inentingen hebben gehad tegen corona. Reden: Huub heeft hierover contact gehad met Aldert. Deze vraag zal zo snel mogelijk door Miel in een brief aan de leden worden gesteld met verzoek tot beantwoording, alles met inachtneming van de privacyregels en van de dan geldende regels van regering en OMT.

Eduard en Wim hebben in de rondvraag een vraag met betrekking tot de a.s. grote vakantie. Eduard vraagt om vaststelling van de data en Wim vraagt om verkorting van de vakantie. Waarom wachten met zingen tot in september als bijvoorbeeld dit een maand (of meerdere maanden) eerder wordt toegestaan. Daar kan de zomervakantie toch wel aan opgeofferd worden? Het bestuur onderzoekt die mogelijkheid en komt daar in een volgende bestuursvergadering op terug.

Om 11.50 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Wim Heijsteeg – notulist

Van de Voorzitter…….

Even een teken van leven van uw bestuur.

Langzamerhand ziet het er positiever uit met de strijd tegen het virus,

de meer mogelijkheid gevende lockdown en het vaccineren in het bijzonder,

We denken steeds meer, en hopen vanzelfsprekend ook,

op elkaar te ontmoeten en samen weer te kunnen zingen. Een kerstconcert 2021 moet er toch inzitten!

We bereiden deze weken een schriftelijke behandeling van de ALV met daarin de begroting 2021 voor.

Deze maand kunt u hiervoor de voorstellen verwachten.

Met verdriet berichten we jullie dat onze muziekcommissaris Evert de Bruin zeer ernstig ziek is.

Wij bidden voor hem en zijn dierbaren.

De bijzondere tijd waarin we leven is voor velen van ons lastig.

Met zicht op licht aan het einde van de tunnel wensen we jullie sterkte.

Houdt goede moed, want we zijn in goede handen……………

Huub A. van der Meer.

Van het Bestuur……….

Dinsdag de 19e januari heeft het DB bestuur overleg gehad over de stand van zaken rondom ons koor.

Om mee te beginnen, het goede nieuws is dat we er 2 nieuwe leden bij hebben. Verder is er weinig positief nieuws te vermelden in het begin van het nieuwe jaar gezien de huidige stand van zaken rondom het corona virus.

Besproken hebben we allereerst natuurlijk de situatie rondom het coronavirus en de huidige lockdown waarbij nieuwe maatregelen zoals een avondklok en bezoek met 1 pers. enz. naar verwachting zijn toegevoegd bij de al geldende regels. We moeten ervan uitgaan dat we in ieder geval in het 1e kwartaal van dit jaar geen repetities kunnen houden, gezien de verwachtingen die er vanuit de regering (en RIVM / OMT) komen.

We hopen in mei en juni nog iets te kunnen doen qua repetities, de grootse groep, (ouderen), waartoe het koor ook behoort is dan waarschijnlijk gevaccineerd en dat geeft, hopen wij, een positief effect op en voor koorzang.

Na 9 februari te bepalen, in het licht van de dan geldende maatregelen,  wanneer en waar we weer een volledige bestuursvergadering houden, de Bergkerk is op dit moment helemaal dicht, alles hangt af van welke maatregelen er na de 9e februari gaan gelden.

Dit alles heeft ook effect op onze te houden ALV van 2021. Het bestuur gaat eerst in maart bepalen hoe en waar die gehouden kan worden als ook een mogelijke datum bepalen.

Wij hopen dat we elkaar over enkele maanden in goede gezondheid weer kunnen zien. Na de eerstkomende bestuursvergadering informeren wij jullie verder.

Namens het bestuur

Met vriendelijke groet,

Miel Bregman (secr.)

Van het Bestuur

De Kerstboodschap en beste wensen van het Koor op de openbare CRM website.

En de engel zeide tot hen:

Weest niet bevreesd, want zie ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk ten deel zal vallen:

U is heden de Heiland geboren , namelijk Christus de Here, in de stad David. En dit zij u het teken:

U zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.

En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende,

Ere zij God in de hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.

Lucas 2 :10-14

Het Christelijk Residentie Mannenkoor wenst u en allen die u dierbaar zijn

Goede Kerstdagen en een Hoopvol Nieuw Jaar toe.

Zie ook de voorgaande artikelen van het Bestuur!

Van het Bestuur………

Geschreven door de secretaris

Woensdag de 16e december hebben wij Klaas Baartse, en opeenvolgend donderdag de 17e dec Peter Willemse geëerd voor hun koor jubileum, Klaas en Peter zijn beide in 2020 60 jaar lid van ons CRM. Klaas en Peter zijn hierbij beide als Lid van Verdienste benoemd.   

Ook Nico Houtman is op de 16e dec. geëerd Hij is 50 jaar lid van ons koor, het CRM. Van de voorzitter heeft hij daarbij het CRM speldje ontvangen wat daarbij past.

De jubilarissen hebben ook een cadeau ontvangen en bij alle drie heeft Cees Faber foto’s gemaakt die u op onze website kunt bekijken met de daarbij behorende relevante informatie zoals de reacties van de jubilarissen enz.

Met vriendelijke groet,

Miel Bregman (secr.)

Het Dagelijks Bestuur spreekt ook persoonlijk de beste wensen uit:

Huub van der Meer: https://youtu.be/mTA-IMmMrxw

Miel Bregman: https://youtu.be/3CmtAEvSq6U

Gertjan Boekestijn: https://youtu.be/skUDhr7EpT4

Van de Voorzitter…….

Niets verwachten, alles hopen!                                        De Lier, 16 december 2020

Zangvrienden,

Graag geef ik mijn ‘nieuwjaarsspeech’ de oneliner mee zoals boven omschreven. Wat willen we elkaar graag ontmoeten en onze koor-activiteiten weer hervatten. Tijdens onze bestuursvergadering van 24 november waren we nog optimistisch dat het toch mogelijk zou zijn om (aan het eind van) het eerste kwartaal van 2021 weer te kunnen starten. Het blijft naar dat we door de dagpeilingen heen en weer worden geslingerd op basis van de feiten en in het bijzonder de toegenomen besmettingen in de afgelopen week. Corona is nog niet klaar met ons, ondanks de enorme inspanningen van velen. We zullen onze verwachtingen moeten bijstellen. Op het moment dat ik dit schrijf zijn er deze week volgens het RIVM duizenden nieuwe besmettingen bijgekomen. Laten we hopen en bidden dat aan deze pandemie een einde komt. We bevinden ons in de adventtijd en gaan dus ook snel dit jaar verlaten, een jaar dat ons nog lang zal heugen.

Het passeren van de jaargrens is altijd een extra moment om terug te zien naar het voorbije jaar en een toekomstblik voor het jaar dat komt. Bij alle gebrom dat is te horen moeten we niet vergeten dat er gewoon water uit de kraan komt, de riolering het doet, onze vuilnis wordt opgehaald en er vooral in de Zorg deze periode het verschil wordt gemaakt. De vaccinatie-rondes komen er aan.. Misschien moeten we niets verwachten maar alles hopen. Je bent een gelukkig mens als je in staat bent een compromis te sluiten met het virus.

We leven als zangers, in het bijzonder zo naar de kerstdagen, zó anders dan we gewend zijn met ons koor onder leiding van onze gewaardeerde dirigent Aldert Fuldner en onze bevlogen organist Arnoud de Groen.

Dit jaar is ons een CRM-lid en oud-leden ontvallen als ook partners van onze leden.

Op 9 juli van dit jaar overleed ons lid Jaques Willemsen.

Dit jaar overleden onze oud-leden: Arie Mooiman, Jan Willem Esselink, Jan Plugge, Izak Willemsen en Piet Krijtenburg.

De partners van Wim Rog (Els) en Nico Bozuwa (Cora) zijn dit jaar overleden.

We hebben ons medeleven en belangstelling getoond.

Het is héél bijzonder en we zijn dan ook extra verheugd met twee leden die dit jaar hun 60-jarig lidmaatschap van CRM beleven!

Dat zijn Klaas Baartse en Peter Willemse. Graag hadden we ze op onze nieuwjaarsbijeenkomst, met hun families, in het zonnetje gezet. We zoeken nu een geschikt moment om dat te doen, zodra daar een geschikt moment voor is zullen we dat doen. Wat een ongelooflijke mijlpaal en eer voor ons koor om ze in de CRM-gelederen te hebben.

Ook bijzonder is het 50 jaar lidmaatschap van Nico Houtman. Een zanger die als het hem gegeven is ook de 60 jaar zal volmaken. Nu feliciteren we hem en zijn dierbaren met het 50 jarig lidmaatschap en komen ook daar nog op terug. Nico hield samen met zijn broer Piet decennialang het ‘bas-schip’ op koers. Verdrietig dat Piet enige tijd geleden is overleden.

Mannen, ik wens ons toe dat we elkaar in 2021 opnieuw mogen ontdekken in een sfeer van vriendschap en mooie zang. Vanzelfsprekend gráág zo spoedig mogelijk, uiterlijk komend voorjaar.                                               

Het kerstfeest dat voor ons ligt biedt ons ook perspectief. In liefde, hoop en vrede!

Ik wens u allen, met hen die u dierbaar zijn, zinvolle en gezegende dagen voor nu en de tijd die komen gaat.

Huub A. van der Meer

voorzitter CRM

Kerstgroeten van het Bestuur…

Het Bestuur heeft niet stil gezeten en heeft bij ieder lid een prachtige orchidee met kerstkaart laten bezorgen.

Een fantastisch gebaar, op naar een Gelukkig en Gezond 2021.

Korte Notulen Buitengewone Bestuursvergadering..

Korte Notulen Buitengewone Bestuursvergadering       24 november 2020

Buitengewone bestuursvergadering

Alle bestuursleden, op één na, zijn in de Bergkerk aanwezig. De voorzitter opent om 10.00 uur de vergadering waarbij de agenda wordt gevolgd zoals was voorgesteld in de convocatie voor de algemene ledenvergadering op 25 maart 2020. Deze vond geen doorgang door de corona-uitbraak. Miel Bregman zal deze ‘buitengewone’ bestuursvergadering notuleren en deze zal later aan de leden bekend worden gemaakt. Op 1 oktober hadden we 108 stemgerechtigde leden. Alle leden hebben een stemformulier via de mail ontvangen waarvan 78 leden met het retourneren van dit formulier hun stem hebben uitgebracht en 30 leden hebben dit niet gedaan. Zo is dus ook de stemverhouding. Met dit quorum kon het bestuur deze buitengewone bestuursvergadering laten doorgaan.

In het kort volgt hier de agenda en stemverhouding                       Voor             Onthouding of tegen

ꟷ  Vaststelling notulen jaarvergadering 2019                                    78 leden              30 leden

ꟷ  Bespreking en vaststelling diverse verslagen 2019                      idem                     idem

ꟷ  Vaststelling jaarrekening 2019                                                         idem                     idem 

ꟷ  Bestuursverkiezing: Gertjan B. en Piet B. herkozen (4 jaar)       77 leden              31 leden

     De enige tegenstem was voor Piet Bouterse.

ꟷ  Benoeming kascommissie 2021: Jan van der Spek (vz.), Cor Karens (lid) en Karel v.d. Bos (res.).

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter dit onderdeel van beraadslaging af en gaat over naar de agenda van de bestuursvergadering.

Bestuursvergadering

De notulen van de vorige vergadering (14-10-2020) worden zonder commentaar vastgesteld, goedgekeurd en ondertekend. Bij de in- en uitgaande post zijn alle brieven behandeld en geven geen aanleiding tot verder commentaar en zijn ter kennisgeving aangenomen. Enkele briefschrijvers zijn óf schriftelijk óf mondeling benaderd en hebben via een van de bestuursleden een antwoord ontvangen. Tot eind december staan helaas geen concerten gepland. De hoop wordt uitgesproken dat we in het eerste kwartaal van 2021 weer gaan zingen en de repetities kunnen worden voortgezet binnen de Covid-19 maatregelen.

Besloten wordt om de maandelijkse bestuursvergadering in december niet door te laten gaan. Voor onze muziekcommissaris Evert de Bruin wordt een vervanger gezocht.

De volgende bestuursvergadering staat nu gepland op 12 januari 2021.

Om 11.50 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Wim Heijsteeg,

tweede secretaris.