Repetities Coronaproof…….

Beste koorleden

Benthuizen 23 september 2021.

LEES DIT GOED

Woensdag 6 oktober 2021 gaan we weer in de Bergkerk repeteren.

In de Bergkerk zijn nog steeds strenge maatregelen van kracht als wij als CRM de kerkzaal weer gaan gebruiken. Onder andere de coronacheck is verplicht!
De kerk, vertegenwoordigd door Leonore (kosteres) voert deze check aan de ingang van de kerk uit. Mogelijk in verband met te weinig mankracht geassisteerd door een van de bestuursleden.

Belangrijk!

Heeft u geen juiste coronacheck (QR-code), of PCR test, (niet ouder dan 24 uur) dan krijgt u geen toegang tot de kerk. Dus vergeet niet uw mobiele telefoon van huis mee te nemen zodat u niet terug naar huis moet om u deze op te halen zodat u uw QR code alsnog kan laten zien.
U hebt nog ongeveer twee weken de tijd om u OR vaccinatiecode op uw mobiele telefoon  te downloaden. De meeste leden hebben dit al gedaan en kunnen nu al de QR vaccinatiecode  laten zien.

Korte handleiding voor diegene die de QR code nog niet op hun mobiele telefoon hebben

1 Ga naar Playstore
2 Zoek daar de Coronacheck-app
3 Vervolgens inloggen met uw DigiD code
4 Vul uw sms-controle (zes-cijfers) in
5 Volg het systeem en download uw OR code (vaccinatiebewijs) op uw mob. tel.
6 Klaar

LUKT HET NIET

Vraag dan eventueel hulp aan zoon, dochter of vrienden.

Via DigiD hebt u maximaal een kwartier de tijd om de QR code op uw telefoon te zetten daarna verliest u automatisch het contact DigiD en kunt u weer opnieuw beginnen.

Hoe krijg ik mijn Corona QR-code op papier?

Heeft u geen smartphone of kunt u geen coronatoegangsbewijs afdrukken? Dan kunt u ook telefonisch een papieren coronatoegangsbewijs met QRcode aanvragen. Dat kan via telefoonnummer 0800-1351. U heeft dan wel uw BSN (Burgerservicenummer) nodig.

U kunt met vragen over bovenstaand onderwerp ook bij een van de secretarissen (Miel of Wim) terecht. Zij helpen u verder met eventuele mogelijkheden.

Namens het bestuur,

Miel Bregman (secr)

Wim Heijsteeg (2e secr)

Tenslotte

Bij gezondheidsklachten, zoals verkoudheid, koorts niezen, hoesten ed. blijf s.v.p. thuis!

Aanpassing Repetitie-avond…..


Op 1 september hebben we sinds lange tijd weer met 4 partijen tegelijk kunnen repeteren. Aldert stelde vast dat we het nog niet verleerd waren en het klonk goed in de Noorderkerk.

Het Bestuur heeft echter wel – vanwege de Corona-regels – besloten de indeling van de avond te moeten aanpassen.

De repetitie-avond begint om 20.00 uur en er wordt GEEN PAUZE meer gehouden en de avond wordt om 21.45 uur afgesloten.

Eventueel afzeggen repetitie-avond, bel even Frans Gallast 06-15305158

Bijeenkomst 25 augustus ….

Beste allemaal,

Zoals in het laatste nieuws van het bestuur al was weergegeven waren wij voornemens om op woensdag de 25e augustus een ontmoetingsavond te organiseren. Dat is gelukt, we hebben een goede locatie gevonden daarvoor.

We hebben elkaar lange tijd niet gezien, op deze avond kunnen we elkaar weer ontmoeten en bijpraten onder het genot van een kopje koffie, thee, een drankje en uiteraard komt er ook een hapje bij.

De locatie is: Brasserie De Bosrand, Staelduinlaan 1a, 2691 NN s’-Gravenzande

Inloop tussen 19.00 en 19.30 uur, om 22.00 uur is het einde en gaan we naar huis.

We hopen dat u allemaal komt, voor alle duidelijkheid, het is alleen voor onze koorleden. ( Geen partners).

De 1,5 mtr. regel aanhouden met elkaar op deze avond is lastig en dan is het fijn voor jezelf en anderen als je volledig gevaccineerd bent, als je om welke reden dan ook niet of nog niet gevaccineerd bent is het verstandig  om vooraf een (sneltest) coronatest te doen.

We gaan dit niet controleren maar rekenen hierbij volledig op een ieders begrip en medewerking.

Heeft u corona gerelateerde klachten zoals, verkoudheid, niesen, hoesten, e.d. dan blijft je thuis!

We moeten het aantal gasten van tevoren opgeven bij De Bosrand daarom vragen wij jullie aan Wim Heijsteeg per mail door te geven of je komt die avond, ook als je niet komt graag even een berichtje aan Wim.

email Wim:wim.heijsteeg@gmail.com / mob: 06-16170930

EN : We gaan weer zingen!!

Op 1 september willen we weer onze 1e repetitie te houden, helaas nog niet in de Bergkerk, daar gaat het niet lukken om met het hele koor binnen de corona regels (1,5 mtr afstand) te repeteren.

Daarom heeft het bestuur voor de maand september een andere locatie beschikbaar gevonden waar we met het hele koor met handhaving van de 1,5 mtr. regel samen kunnen zingen.

Locatie:

De Noorderkerk, Langestraat 130, 2691 BK s’-Gravenzande

In de 2e helft van augustus volgt er nog een bericht met de details, zoals aanvangstijd, pauze en dergelijke. De organisatie gaat ter plaatse kijken voor de opstelling en verdere afspraken maken.

Heeft u corona gerelateerde klachten zoals, verkoudheid, niesen, hoesten, e.d. dan blijft je thuis!

We zijn uiteraard net als u benieuwd wat de persconferentie op 13 aug. ons brengt voor de komende tijd. Met name wat het ons brengt voor ons koorleven.

Namens het bestuur.

Miel Bregman (secr.)

Van het Bestuur…….

Notulen Buitengewone Bestuursvergadering Ledenvergadering 9 juni 2021

NOTULEN
Van de Buitengewone Bestuursvergadering van het Christelijk Residentie Mannenkoor gehouden op 09 juni 2021 in de Bergkerk, aanvang 14.30 uur ten behoeve van de Alg. Ledenverg. 2021.


Aanwezig: Huub A. v/d Meer (vz.) Miel Bregman (secr) Gertjan Boekestein (pm.) Wim Heijsteeg (2e Secr.) Eduard van Wilgen (org.) Piet Bouterse (org.) Dick Zeldenrust (toekomstig muz. com.).


Opening
De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Psalm 121.
Hij stelt voor dat we de agenda volgen zoals die is voorgesteld in de convocatie en spreekt daarbij de wens uit dat in het komend jaar, 2022, de Algemene Ledenvergadering weer op de normale manier, samen met de leden, kan plaatsvinden.


Ingekomen post
Er zijn vragen binnengekomen van Jan Uwland, Ger van Vliet, en Henk Timmermans via mail en een brief van Theo Stevens, Deze zijn in de vergadering behandeld, de antwoorden zijn in een bijgevoegde notitie te vinden.


Vaststelling notulen jaarvergadering 2020
De voorzitter stelt vast, dat de notulen met 71 stemmen zijn goedgekeurd, 1 stem tegen en
29 leden hebben zich onthouden van stemming.


Bespreking diverse verslagen
Aangezien er geen leden aanwezig zijn besluit de voorzitter de behandeling van de diverse verslagen achterwege te laten en direct over te gaan naar de behandeling van agendapunten 7 t/m 10. Bijgevoegd is het overzicht van de uitgebrachte stemmen door de leden.


Vaststelling van de jaarrekening 2020
De voorzitter stelt vast, dat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2020 met 73 stemmen is aangenomen. 29 leden hebben zich onthouden van stemming.


Décharge verlening financieel beheer 2020
De voorzitter stelt vast dat het voorstel van het bestuur om decharge te verlenen aan de penningmeester en administrateur met 73 stemmen is aangenomen, 29 leden hebben zich onthouden van stemming. De voorzitter bedankt beide heren namens de vergadering voor het werk en hun inzet in het afgelopen jaar.
Benoeming kascommissie 2022: Cor Karens, Karel van den Bos, reserve lid Leo van der Wel.


Bestuursverkiezing
Huub A. v/d Meer en Miel Bregman zijn beide herkozen als bestuursleden voor de komende periode van 4 jaar.
Huub A. v/d Meer: 71 stemmen voor, 1 stem tegen en 30 onthoudingen.
Miel Bregman: 72 stemmen voor, 30 onthoudingen.
Dick Zeldenrust is als nieuw bestuurslid, in de functie van muziekcommissaris, in het bestuur gekozen met 72 stemmen voor en 30 onthoudingen.


Rondvraag
Zie de ingekomen post en de bijgevoegde notitie met antwoorden.


De voorzitter sluit de vergadering om 15.00 uur.
Aldus vastgesteld in onze Buitengewone Bestuursvergadering van 09 juni 2021


Huub A. van der Meer Miel Bregman
voorzitter secretaris

Van de Voorzitter…..

Eindelijk elkaar weer ontmoeten, 25 augustus 2021 (?!)

Afgelopen donderdag, 10 juni, heeft jouw bestuur de bijzonder algemene ledenvergadering gehouden. Alle voorstellen zijn met grote meerderheid geaccordeerd. Ook de kascontrolecommissie heeft haar werk gedaan waardoor onze financiële deskundigen, Gertjan en Cees, zijn gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid.

Graag spreek ik als voorzitter mijn grote waardering uit voor het vele werk dat is verricht om ons koor draaiende te houden tijdens deze pandemie. Want ook bij ons koor gaat niets vanzelf.

Het is voor veel besturen – ook voor ons – niet eenvoudig het beleid te maken. In deze situatie is één ding zeker, alles is onzeker! Tegen deze achtergrond heeft jouw bestuur een poging gewaagd een startavond te organiseren voor het nieuwe seizoen 2021/2022. Een informele avond op woensdag 25 augustus. Deze wordt voorbereid door Piet en Eduard. De locatie zal tijdig bekend worden.  

De eerste echte kooravond start op onze vertrouwde locatie op 1 september.

Voor deze avond zal een  brede ledenwervingsactie plaatsvinden, onder leiding van Aad Vellekoop.

Je ziet dat we weer pogingen doen om te herstarten. Na deze ramp, die de wereld tijdelijk heeft stilgezet, past ons een houding in nederigheid. Wij hebben als mensen niet alles in de hand, zoals vaak gedacht wordt.

Deze week kwam het droevige bericht binnen van het overlijden van Peter Wagemans. Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt…, dan komt de tijd dat het einde goed is. Zo stond onder andere in het rouwbericht. Wij wensen Rieni, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze droevige dagen.

Vurig hoop ik dat het voorgestelde beleid geëffectueerd kan worden en dat we elkaar daadwerkelijk kunnen zien en spreken over twee maanden.

Een hartelijke groet, namens het bestuur,

Huub A. van der Meer

Notulen Bestuursvergadering ……

Verkorte Notulen Bestuursvergadering                               29 april 2021

29 april 2021 om 10.00 uur in De Werkplaats te Benthuizen

AanwezigzijnHuub van der Meer (vz), Miel Bregman (secr.), Gertjan Boekestein (pnm.), Eduard van Wilgen (org.) en Wim Heijsteeg (2e secr.). Aangeschoven is ook Dick Zeldenrust (per 1 januari 2021 opnieuw lid). Piet Bouterse (org.) is met kennisgeving afwezig.

De voorzitter opent om tien uur de vergadering.

Alle aanwezigen gaan staan bij het memoreren van het overlijden van Evert de Bruin, onze muziek-commissaris. Na het voorlezen door Huub van het gedicht dat op de rouwkaart staat, nemen allen een moment stilte in acht om Evert in eigen gedachten te gedenken.

De door de secretaris samengestelde agenda wordt in tweeën gesplitst. Eerst de agenda van de algemene ledenvergadering en dan die van de bestuursvergadering.

De voorzitter heet Dick Zeldenrust van harte welkom op deze bestuursvergadering. Dick heeft spontaan op het bestuursverzoek gereageerd om zijn oude functie als muziekcommissaris, na het overlijden van Evert, weer in te nemen. Daarvoor moest hij eerst weer lid worden. Het bestuur stemt volledig in met het vervullen van Dicks kandidatuur. In de komende algemene ledenvergadering zullen de leden stemmen over het bestuursvoorstel Dick te benoemen tot muziekcommissaris.

Jaarstukken 2020 algemene ledenvergadering

Punt voor punt worden de jaarstukken voor de algemene ledenvergadering doorgenomen. De verslagen van de muziekcommissaris en van de organisatie worden door eerdergenoemde oorzaken  niet van toepassing verklaard.

Het jaarverslag van de penningmeester geeft aanleiding om een verduidelijking van baten en lasten. Gertjan zal deze in een ten geleide voor de CRM-leden verduidelijken en meesturen met de jaarstukken. De penningmeester en administrateur Cees Strijbis worden voor hun werkzaamheden bedankt.

De kacontrolecommissie bestaat uit de leden Jan van der Spek en Cor Karens, en moet nog bijeenkomen als dit verslag wordt gemaakt. Een reservelid zal voor volgend jaar worden benaderd en aan de leden ter goedkeuring worden voorgesteld.

De door de CRM-leden algemeen positief ontvangen reacties op de teruggave van drie maanden contributie en de kerstattentie in de vorm van een prachtige orchidee stelt het bestuur dit jaar voor een dilemma. Weer zoiets, of voeren we regionaal campagne ter bevordering van onze herkenbaarheid en/of ter verhoging van ons ledenaantal. Of bieden we gratis vervoer t.z.t. aan naar Rotterdam, of vullen we de pot aan ten bate van het honderdjarige bestaan in 2027.

De voorzitter en de secretaris zullen zich in de algemene ledenvergadering herkiesbaar stellen. Ook zal dan de bestuurskeuze van Dick Zeldenrust voor de vrijgevallen functie in het bestuur van muziekcommissaris aan de orde komen.

Hierna sluit de voorzitter dit onderdeel van beraadslaging af en gaat over naar de agenda van de bestuursvergadering.

Algemene bestuursvergadering

De voorzitter vervolgt de vergadering met een algemeen praatje waarin hij zijn zorg uit over het grote aantal ledenmutaties in 2020. De voorliggende agenda wordt akkoord verklaard.

Miel heeft de laatstgehouden buitengewone bestuursvergadering, die gehouden werd op 24 november 2020, genotuleerd en dat verslag wordt na kennisneming ongewijzigd goedgekeurd.

De inkomende post bestond hoofdzakelijk uit opzeggingen van het CRM-lidmaatschap en kennisgevingen van overlijden van o.a. Dick Duijf (oud-lid), van Jennie Baartse, en van Evert de Bruin. Deze berichten zijn voor kennisgeving aangenomen en waar het kon heeft een van de bestuursleden het CRM bij het afscheid vertegenwoordigd.

Miel zal nog met de Abtkerk (CRM kerstconcert) overleggen als er meer duidelijkheid komt over data na corona.

Onderstaande data voor de concertagenda zijn alleen mogelijk als de repetities bijtijds kunnen worden hervat.

woensdag           01-09-2021         19.15 uur – eerste repetitieavond ???

vrijdag                  17-12-2021         19.30 uur – Kerstconcert CRM Abtkerk (of woensdag 15-12-2021)

zaterdag              18-12-2021         14.00 uur – Medewerking kerstconcert Deo Cantemus (met gen.rep.)

dinsdag                21-12-2021         20.00 uur – Medewerking kerstconcert Deo Cantemus (in De Doelen)

De datavoorstellen voor 2022 worden pas definitief na hervatting van de repetities.

Gertjan heeft van Cees Strijbis begrepen dat er meer achterstand is bij de jaarcontributiebetalingen dan gebruikelijk.

In (de) vorige notulen was afgesproken dat de twee benoemde leden van verdienste Peter Willemse en Klaas Baartse in het kader van hun 60-jarig lidmaatschap geen contributie meer betalen. Peter Willemse heeft besloten om CRM te verlaten.

Er is gesproken over de (on)zichtbaarheid van onze website voor derden en over de fotogalerij.

De zichtbaarheid voor derden met ‘nieuws’ verdient aandacht. De informatievoorziening aan de leden is echter optimaal. Sommige stukken ‘alleen voor leden’ zijn vaak ook leesvoer voor derden. Begrijpelijk dat corona ook hier deels schuldig aan is. Miel zal contact met Cees Faber houden over bestuursstukken voor de website die ook door derden mogen worden gelezen.

Er zijn in het vorige jaar tien leden administratief weggegaan bij CRM. Deze leden moeten worden afgevoerd van de website. Zo dient ook hun inlogcode te worden weggehaald.

Zodra de startdatum van het koorseizoen bekend is, CRM breed uitmeten in de pers door middel van persberichten of advertenties dat wij weer gaan zingen en er nieuwe leden welkom zijn.

De convocatie voor de algemene ledenvergadering (schriftelijk te houden op 1 juni a.s.) zal zo snel mogelijk naar de leden worden gestuurd. Bij die convocatie is net als verleden jaar een antwoord-formulier/volmacht toegevoegd met vragen waarover de leden hun stem kunnen laten gelden.

Gesproken is onder andere over de mogelijkheid om te gaan oefenen met de mensen die al twee inentingen hebben gehad tegen corona. Reden: Huub heeft hierover contact gehad met Aldert. Deze vraag zal zo snel mogelijk door Miel in een brief aan de leden worden gesteld met verzoek tot beantwoording, alles met inachtneming van de privacyregels en van de dan geldende regels van regering en OMT.

Eduard en Wim hebben in de rondvraag een vraag met betrekking tot de a.s. grote vakantie. Eduard vraagt om vaststelling van de data en Wim vraagt om verkorting van de vakantie. Waarom wachten met zingen tot in september als bijvoorbeeld dit een maand (of meerdere maanden) eerder wordt toegestaan. Daar kan de zomervakantie toch wel aan opgeofferd worden? Het bestuur onderzoekt die mogelijkheid en komt daar in een volgende bestuursvergadering op terug.

Om 11.50 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Wim Heijsteeg – notulist

Van de Voorzitter…….

Even een teken van leven van uw bestuur.

Langzamerhand ziet het er positiever uit met de strijd tegen het virus,

de meer mogelijkheid gevende lockdown en het vaccineren in het bijzonder,

We denken steeds meer, en hopen vanzelfsprekend ook,

op elkaar te ontmoeten en samen weer te kunnen zingen. Een kerstconcert 2021 moet er toch inzitten!

We bereiden deze weken een schriftelijke behandeling van de ALV met daarin de begroting 2021 voor.

Deze maand kunt u hiervoor de voorstellen verwachten.

Met verdriet berichten we jullie dat onze muziekcommissaris Evert de Bruin zeer ernstig ziek is.

Wij bidden voor hem en zijn dierbaren.

De bijzondere tijd waarin we leven is voor velen van ons lastig.

Met zicht op licht aan het einde van de tunnel wensen we jullie sterkte.

Houdt goede moed, want we zijn in goede handen……………

Huub A. van der Meer.

Van het Bestuur……….

Dinsdag de 19e januari heeft het DB bestuur overleg gehad over de stand van zaken rondom ons koor.

Om mee te beginnen, het goede nieuws is dat we er 2 nieuwe leden bij hebben. Verder is er weinig positief nieuws te vermelden in het begin van het nieuwe jaar gezien de huidige stand van zaken rondom het corona virus.

Besproken hebben we allereerst natuurlijk de situatie rondom het coronavirus en de huidige lockdown waarbij nieuwe maatregelen zoals een avondklok en bezoek met 1 pers. enz. naar verwachting zijn toegevoegd bij de al geldende regels. We moeten ervan uitgaan dat we in ieder geval in het 1e kwartaal van dit jaar geen repetities kunnen houden, gezien de verwachtingen die er vanuit de regering (en RIVM / OMT) komen.

We hopen in mei en juni nog iets te kunnen doen qua repetities, de grootse groep, (ouderen), waartoe het koor ook behoort is dan waarschijnlijk gevaccineerd en dat geeft, hopen wij, een positief effect op en voor koorzang.

Na 9 februari te bepalen, in het licht van de dan geldende maatregelen,  wanneer en waar we weer een volledige bestuursvergadering houden, de Bergkerk is op dit moment helemaal dicht, alles hangt af van welke maatregelen er na de 9e februari gaan gelden.

Dit alles heeft ook effect op onze te houden ALV van 2021. Het bestuur gaat eerst in maart bepalen hoe en waar die gehouden kan worden als ook een mogelijke datum bepalen.

Wij hopen dat we elkaar over enkele maanden in goede gezondheid weer kunnen zien. Na de eerstkomende bestuursvergadering informeren wij jullie verder.

Namens het bestuur

Met vriendelijke groet,

Miel Bregman (secr.)