Van het Bestuur……

Beste koorleden,

Hierbij nog een berichtje van uw bestuur voor onze zomervakantie

Onder normale omstandigheden was afgelopen  woensdag 24 juni a.s. onze laatste repetitie voor ons zomerreces, daarna op vakantie met z’n allen tot eind augustus. We hopen dat we op 2 september, onder voorwaarden, de repetities  weer kunnen hervatten. In augustus zullen wij, het bestuur, daarover besluiten, een ding staat in onze besluitvorming voorop, het moet voor ieder koorlid veilig zijn en passen binnen de regels van de rijksoverheid die dan gehanteerd worden. Ook Aldert heeft hierin een stem, hij heeft contact met mensen binnen de TU Delft die momenteel een onderzoek uitvoeren naar de verspreiding van het coronavirus via zingen en men hoopt in de zomer op een uitslag hierover.  

Na de persconferentie afgelopen woensdag van Mark Rutte en Hugo de Jonge zijn we hoopvol gestemd dat we op de een of andere manier weer fysiek met elkaar mogen / kunnen repeteren.

Afgelopen week zijn we ook door de organisatie van Deo Cantemus geïnformeerd dat de kerstconcerten in De Doelen op  19 en 22 dec 2020, helaas, definitief niet doorgaan. Zij schrijven daarover o.a.;

Wij hadden nog hoop dat het op korte termijn goed zou komen maar het ziet er naar uit dat koren, zeker grote koren, voorlopig nog niet in z’n geheel kunnen repeteren. Ook het feit dat er maar 400 mensen in de Doelen mogen en dat we als koor ruim moeten zitten heeft ons, in overleg met de Doelen, doen besluiten om de concerten definitief te cancelen.

Wat betreft onze eigen kerstconcert, daarover nemen we in augustus definitief een besluit over het wel of niet doorgaan, zoals het er nu voorstaat gaat ons concert niet door maar we willen toch nog tot augustus afwachten of er nog wijzigingen in het beleid komen en daardoor de mogelijkheid om het in een bepaalde vorm toch kan gaan.

We mogen elkaar voor de komende maanden weer bemoedigen met een van onze favoriete liederen:

Ga met God en Hij zal met je zijn

Dat geldt des te meer nu we elkaar sinds maart niet meer gezien en samen gerepeteerd hebben,

Wij wensen jullie ondanks corona een mooie en gezegende zomertijd toe met gezondheid bovenal, en, niet vergeten, kijk ook in de komende maanden af en toe voor het laatste nieuws op onze website.

Namens het bestuur met vriendelijke groet,

Miel Bregman (secr.)

Van het Bestuur……

   

Notulen Bestuursvergadering van 25 mei 2020

Woord vooraf

De maandelijkse bestuursvergadering van maandagmorgen 23 maart, alsmede de jaarlijkse algemene ledenvergadering die op woensdagavond 25 maart stonden gepland, kunnen geen doorgang vinden door het wereldwijd uitbreken van Covid-19 (Coronavirus). De rijksoverheid rolt in samenspraak met de RIVM vanaf 13 maart beperkende maatregelen uit om deze pandemie in te dammen. Die maatregelen betreffen niet alleen dat de voor CRM geplande vergaderingen tot zomer 2020 niet door kunnen gaan, maar heeft ook gevolgen voor onze concert- en activiteitenagenda, die tot aan de zomer komt te vervallen. Onze laatste repetitieavond heeft op 11 maart plaatsgevonden, niet realiserende dat Nederland enkele dagen later gedeeltelijk ‘op slot’ zou gaan en dat nu pas, ruim tweeënhalve maand later, langzaam de maatregelen wat worden versoepeld.

Voor wat betreft de planning voor na de grote vakantie moet worden gevreesd dat ook dan nog steeds maatregelen van kracht zijn die beperkend zijn voor koren, zoals ons CRM. We zullen moeten uitstellen wat al vaststond en in tijd op een veilige manier naar de koorrepetities toe moeten.

Een en ander heeft consequenties. We denken dan vooral aan Aldert die werkeloos thuis moet zitten terwijl zijn vier koren gezamenlijk voor 8 mei een muzikaal cadeau zouden presenteren voor zijn 25-jarig koordirigentschap. Mooi is zijn actie om toch wat met hem te kunnen oefenen met nieuw muzikaal materiaal.

Het bestuur heeft gemeend om de leden te informeren over wat er speelt en wat mogelijk kan zijn nu de beperkende maatregelen langzaam worden versoepeld.

Dit verslag mag geen verslag heten, maar is in zijn vorm meer een besluitenlijst.

Datum                 : 25 mei 2020
Tijdstip                :10.00 uur
Locatie                : De Kiem, ‘s-Gravenzande (Bergkerk nog gesloten)

Aanwezig            :Huub van der Meer (vz), Miel Bregman (secr.), Wim Heijsteeg (2e secr.), Gertjan                                         Boekestein (pnm), Piet Bouterse (org.), Eduard van Wilgen (org.) en Evert de Bruin (mc).

–        De voorzitter opent deze bestuursvergadering met het voorlezen van Mattheus 6 : 25-34 – Bezorgdheid. In zijn welkomstpraatje stelt hij voor om van deze vergadering alleen een formele besluitenlijst te maken, omdat een en ander voor de toekomst nog erg onzeker is.

–        De volgorde van de door de secretaris rondgestuurde agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

–        De Notulen van de vorige bestuursvergadering worden goedgekeurd en ondertekend. Ook de actie- en besluitenlijst wordt na bespreking goedgekeurd.

Besluitenlijst

–        Koorrepetities nieuwe stijl, onder voorbehoud.

         Huub v.d. Meer       Aan Aldert vragen hoe hij erin staat betreffende koorrepetities ‘nieuwe stijl.’

   Piet en Eduard          De stoelopstelling bekijken zoals de Bergkerk die hanteert, ook voor CRM aanhouden                                                 

–        Concertagenda

         3 september            Alleen als het veilig kan!! met voldoende afstand

                                            Aanvang repetities, te beginnen met de 1e en 2e tenoren, een week later                                                        gevolgd door de baritons en tweede bassen. Besluit/info hierover volgt nog.

         5 september            Voornemen met max. 75 man: Algemene Ledenvergadering, zat. 10.00 uur.

                                            Idem als op 3 september. Vol is vol! Bij afwezigheid vooraf afmelden.

–        Overige data 2021

         6 januari                   Nieuwjaarsreceptie (!?)                              

Notulen bestuursvergadering 25 juni 2020

–        Contributie 2020-2021

                                            Het bestuur is voornemens het gestelde in art. 6.3 van de CRM statuten –                                                 ontheffing betaling contributie toe te passen. Terugstorting van een kwartaal aan contributie kan dan per 1 oktober over de maanden oktober – december 2020. En in het jaar 2021 zal er geen contributieverhoging plaatsvinden.

–        Leden van verdienste

                                            Het bestuur stelt de algemene vergadering (op 5 september) voor, het gestelde in art. 4.4 van de CRM-statuten, om leden die hun zestigjarig dienstverband bij CRM bereiken, te benoemen tot lid van verdienste.

Volgende vergaderingen 2020

          DB 10:00 uur wo   5/8        AB 10.00 uur ma 10/8    uitgest. ALV   za.    5-9

Sluiting

               Om 11.45 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Deze notulen zijn opgesteld door Wim Heijsteeg, tweede secretaris

 

Van de Voorzitter…..

Mannen,
Een teken van leven tijdens de wereldomvattende pandemie 2020, tussen Hemelvaart en Pinksteren. Op verschillende manieren kan je hierbij betrokken zijn of worden. Maar het gaat pas echt spelen als je positief wordt getest op corona of één van je dierbaren. Dan ziet de wereld er ineens heel anders uit. Uiteindelijk is een anderhalve-meter samenleving maar peanuts als je het vergelijkt met je leven dat in gevaar is. Zo hebben wij dat vorige maand ervaren toen onze schoondochter, werkzaam in het Erasmus MC te Rotterdam, positief hierop werd getest. Inmiddels zijn de zwaarste weken achter de rug en is zij afgelopen dagen opnieuw getest en corona-vrij.


Ook in ons koor is niet iedereen corona-vrij gebleven. Van enkelen van ons weet ik dat ze het hebben gehad. Voor zover mij bekend lijdt op dit moment niemand aan het virus.

We leven tussen tussen Hemelvaart en Pinksteren. De Geest is onzichtbaar, net als de wind, maar je mag Hem wel voelen. Laat Hij ons tot troost zijn!


Ik wens u, en allen die uw dierbaar zijn, zinvolle Pinksterdagen sterkte en hoop u spoedig mogelijk weer te ontmoeten.

Hartelijke groet en houdt goede moed!,

Huub A. van der Meer, vz CRM

De Lier, mei 2020

Bevrijdingsconcert en 4 koren

Zangvriendinnen en -vrienden,


Vrijdag 8 mei 2020 kwam en ging stilletjes voorbij. Als we allen teleurgesteld waren was het afgelopen vrijdag wel. Wat een geweldig concert en wat een bijzonder evenement zou het zijn: samen zouden we 75 jaar bevrijding mogen herdenken en vieren.


Tegelijkertijd zouden we Aldert in het zonnetje mogen zetten, om hem te feliciteren met het feit dat hij in 2020 25 jaar dirigent is en daarmee al langer dan 25 jaar zijn muzikale talenten op iedereen kan botvieren, verder ontwikkelen én onze verenigingen opstuwen.
We zouden hem als gezamenlijke koren een cadeau aanbieden: sinds kort beschikt Aldert namelijk over een mooie vleugel, waarmee hij ons de mooiste melodieën voorspeelt. Wij hebben hem een substantiële bijdrage in de aanschafkosten mogen aanbieden. Het is zo wel praktisch opgelost, maar het miste de feestelijke aanwezigheid van jullie én ons publiek. Dat laat onverlet dat Aldert bijzonder dankbaar is voor onze gezamenlijke bijdrage.


Sinds 16 maart liggen we ook muzikaal gezien in lockdown (intelligent of niet) en hoewel hier en daar versoepelingen aan de orde zijn, is het einde spijtig genoeg zeker nog niet in zicht. Samen niet kunnen musiceren, zingen en onze onderlinge contacten onderhouden. Kan het minder? Telefoon en mailcontact is veelal wat ons momenteel bindt. Komt het weer goed vanaf 1 september a.s.?


Door onze koren zijn de nodige concerten en medewerkingen en zelfs een concertreis noodgedwongen gecanceld. Uiteraard blijven onze veiligheid en gezondheid het allerbelangrijkst en kunnen we zeker begrip opbrengen voor de getroffen maatregelen, maar het valt ons niet licht!


Voor de besturen staat wel vast dat op enig moment, als de situatie zich weer enigszins heeft genormaliseerd, er opnieuw uitzicht moet komen op een gezamenlijk concert.We komen terug en “we’ll meet again”, hoe dan ook!

In de tussentijd: Alleen samen krijgen we corona onder controle. Blijf veilig en ongetwijfeld tot ziens.

Namens de gezamenlijke koren,

Christelijk Gemengs Koor “Songs for You “

Nico Zuurendonk

Christelijk Residentie Mannenkoor ,

Huub van der Meer


Mannenkoor De Lofstem

Jan Jong

Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate
Herman de Best

Parkdienst medewerking geannuleerd

In de afgelopen weken is er door het bestuur van het CRM, onze dirigent alsook door de organisatie in Sassenheim nagedacht over het wel of niet doorgaan van de Parkdienst op 13 september 2020.

Wij hebben als bestuur van het CRM, in overleg met onze dirigent, het besluit genomen dat de medewerking van CRM aan de Parkdienst niet door kan gaan.

Gezien alle maatregelen rondom Covid-19 en de gevolgen daarvan, zoals de onduidelijkheid wanneer ons koor weer bij elkaar kan komen voor repetities enz., zijn de basis voor het genomen besluit.     

Met vriendelijke groet,

Miel Bregman (secr.)

Van het Bestuur….

Eerste stap in de weg uit de 1 1/2 metersamenleving !

CRM vrienden,

Even een teken van leven van het Dagelijks Bestuur.

Onze regering heeft de maatregelen m.b.t. het corona beleid met 4 weken verlengd. Zoals het nu lijkt heeft de cultuur, religie etc. niet de hoogste prioriteit en zal onze eerste zangbijeenkomst nog even op zich laten wachten, we zien er met spanning naar uit. Voor ons moet ook de gezondheid de pijler zijn die de komende tijd onze koers zal bepalen. Vooruit lopen op die ontwikkeling zou voorbarig zijn bovendien ligt de beslissingsbevoegdheid niet bij ons daar zijn verschillende partijen bij betrokken. Hetgeen  natuurlijk niet inhoud dat het denken over een start van onze activiteiten stil staat.

Dezer dagen kwam het bericht dat wereldwijd meer dan 200.000 mensen het leven hebben verloren door het coronavirus en dat we er zeker nog niet zijn. Deze pandemie heeft de aarde doen stil vallen en het gevaar is nog steeds niet geweken, blijf daarom alert.

In dit berichtje van het DB willen wij uitspreken en hopen dat u in uw beperktere ruimte – dan u gewend bent – op een andere manier toch gelukkig kan zijn in de overtuiging dat de wereld er wel anders uit kan gaan zien maar dat het van voorbijgaande aard is, het kan alleen even duren.   Wij wensen u, met allen die u lief en dierbaar zijn, uithoudingsvermogen om deze bijzondere tijd door te komen. 

Hartelijke groeten ,

Huub, Miel en Gertjan,

Dagelijks Bestuur CRM.

Van de Voorzitter

“Achteraf zullen we zeggen, zo is het gegaan!”

 Mannen,

Het is nu ongeveer vier weken geleden dat we voor het laatst met elkaar hebben gezongen. Het lijkt langer geleden en ik mis jullie.

De wereld voelt de verwoestende werking van het corona-virus en brengt dood en verderf en veel verdriet. Velen vragen zich af “hoe lang gaat dit duren”, “wanneer kunnen we ons leven weer normaal oppakken”? Niemand, ook onze deskundigen niet, kan met zekerheid zeggen hoe het precies zal gaan en hoe we hier uitkomen. Achteraf zullen we zeggen, zo is het gegaan.

Belangrijk is dat we de aanwijzingen en regels van onze regering – geadviseerd door deskundigen – strikt volgen. Bij dit alles is het goed te bedenken dat velen die dagelijks in de vuurlinie staan (werkzaam in de zorg, ziekenhuizen, uitvaart, ambulance, politie, brandweer, defensie, etc.) baanbrekend werk verrichten om dit corona-monster tot bedaren te brengen. Zij verdienen ons diepe respect en waardering voor hun grote prestaties.

Het leert ons ook wie in deze periode van echte betekenis zijn, voor de samenleving in crisis. Hun honorering geeft dit zeker niet altijd weer.

De vraag laat zich stellen, hoe moeten we dit virus duiden. Iemand vroeg zich af “is corona een straf van God, een teken van de eindtijd, of keert de wal het schip vanwege de uitbuiting van onze aarde”. Zeker gelet op de verwachting dat we mondiaal lijken door te groeien van ca 7 miljard bewoners naar ca 11 miljard aan het eind van deze eeuw. Er zijn meer vragen dan antwoorden.

Al bladerend door onze muziekmap zijn er meerdere liederen die ons in deze tijd extra tot troost kunnen zijn. Zelf blijf ik steken bij ons nieuwe muziekstuk ‘de droom’, het lied dat we aan het instuderen zijn. In het bijzonder bij de zin “Heer, waarom toch…” houdt me bezig.

Ik wens u, en allen die uw dierbaar zijn, sterkte in deze extra moeilijke tijd en hoop u zo spoedig mogelijk weer te ontmoeten.
Houd verder goede moed!

Huub A. van der Meer, vz. CRM

VAN HET BESTUUR

Korte Notulen Bestuursvergadering
17 februari 2020, 10.00 uur, Bergkerk Den Haag
Aanwezig zijn alle bestuursleden, behalve Miel Bregman

De voorzitter opent de vergadering met een korte bijbellezing en stelt vervolgens de agenda vast.
De notulen, de actie- en besluitenlijst van de vorige bestuursvergadering worden na bespreking goedgekeurd en ondertekend, hoewel er nog het een en ander verder moet worden uitgewerkt. Dat geldt voornamelijk de bespreking met Aldert over onze medewerking, later in 2020 met Deo Cantemus in De Doelen, en ons gezamenlijk concert met CNK in Monster.
Een punt van zorg was de bekendmaking dat Frank Buursema niet meer actief zal zijn als medeweb-beheerder. De voorzitter neemt op zich, om bij overlijden van een van de leden, een in memoriam te schrijven en dat op de site te plaatsen. Dat mag natuurlijk ook door iemand die de overledene goed heeft gekend.
Gertjan legt uit dat in 2021 de contributie met één euro moet worden verhoogd, willen we niet financieel achterop raken. Hoewel er een andere groepsfoto op de Homepage website is geplaatst, is het de wens toch nog een nieuwe groepsfoto te maken. Het bestuur zoekt een goede fotograaf en lokaliteit. Cees Faber en Frank Buursema beheerden naast Arjo de website. Na het aftreden van Arjo en Frank is Paul Hortensius gevraagd, en heeft aangegeven, dat stokje van hen over te nemen. Met raad (voor de leden) en daad (voor de website) zullen Cees en Paul de website bijhouden. Voorgesteld wordt om beide heren te vragen periodiek bij het bestuur uitleg te geven over waarmee ze bezig zijn en welke valkuilen nog moeten worden opgelost. Deze informatie kan met het bestuur in hun overleg worden besproken.
Wim en Miel buigen zich samen over de Verwerkingsovereenkomst (AVG) met de vraag: Hebben de webbouwers deze overeenkomst wel getekend? En er is goed nieuws want Cees Faber heeft zich uitgelaten in gesprek met de voorzitter, om ook de PR te gaan doen. De nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement worden binnenkort uitgereikt. Cees Faber verzorgt de tekstplaatsing op de website. Elk lid ontvangt een gedrukt exemplaar.
Een wens van de voorzitter was om met Cees Faber af te spreken welke oefennummers ‘s woensdags in de map moeten zitten, die te vinden zijn op de website. Niet iedereen was het met het bewerkelijke uithalen en later invoegen eens. Huub bespreekt met Cees de voor- en nadelen.

De algemene ledenvergadering zal op woensdagavond 25 maart a.s. worden gehouden in de Bergkerk.

De volgende bestuursvergadering is op maandag 23 maart a.s. om 10.00 uur.

Van het Bestuur

Woensdag 5 februari 2020 heeft het Bestuur bekend gemaakt dat het Voorjaarsconcert ( 24 april) i.v.m.
organisatorische redenen bij het Conservatorium is afgelast.
Wel zal er nog gekeken worden om een Benefietconcert te geven in het Conservatorium ten bate van de Kankerstichting.

Van het Bestuur

Kort verslag bestuursvergadering, 2020-1

21 januari 2020
Alle bestuursleden zijn aanwezig als de voorzitter de vergadering opent met het voorlezen van Lucas 6 : 8 – 11 dat gaat over de “Sabbatheiliging”: ‘mag je goed doen op de Dag des Heren?’. Na deze schriftlezing wordt de vergaderagenda ongewijzigd vastgesteld. Vervolgens worden zowel de notulen als de besluitenlijst goedgekeurd.
Omdat de Grote Kerk niet meer in een Stichting is ondergebracht, kan het wellicht aantrekkelijk zijn om een offerte, voor een eventueel (kerst)concert aldaar, aan te vragen. Deze wordt aangevraagd.
Het bestuur zoekt met Aldert naar een oplossing voor zijn afwezigheid bij een van de kerstconcerten in De Doelen. Ook zal dan worden gesproken over ons gezamenlijk concert met CNK in november in Monster.

De KCZB heeft een prijsverhoging aangekondigd van de collectieve inventaris verzekering (denk aan o.a. onze vleugel). De verhoging was niet dusdanig dat er lang over gesproken hoefde te worden.
Een verzoek om in de regio medewerking te verlenen aan een benefietconcert voor de Stichting ‘Als kanker je raakt’, en waarvan Deo Cantemus ambassadeur is, wordt welwillend ontvangen, maar kan door de volle concertagenda in 2020 pas voor volgend jaar worden ingeboekt. Ons positieve antwoord is naar hen onderweg.
De uitgebrachte offerte van de door het bestuur gewilde soliste voor ons Voorjaarsconcert wordt unaniem als financieel bezwaarlijk aangemerkt en daarmee is de soliste afgewezen.

Over ons laatste kerstconcert in de H. Antonius Abt zijn alle bestuursleden het erover eens dat ons kerstconcert uitstekend was uitgevoerd. Aldert bleek dik tevreden. De publieke belangstelling overtrof de verwachtingen van het bestuur en dat gaf het koor, de dirigent en het orkest vleugels. Onze mannen van de organisatie gaan binnenkort nog een evaluatiegesprek houden in Scheveningen.
Naar de nieuwjaarsbijeenkomst was reikhalzend uitgekeken, vooral door hen die nog niet waren ingelogd op de vernieuwde website. De via de beamer in de zaal door Arjo v.d. Sar getoonde voorbeelden heeft nu bijna alle leden aangezet deze laatste hobbel te nemen. Wim en Arjo zijn door het bestuur bedankt voor hun extra inzet hieromtrent en hebben daarvoor een bloemetje in ontvangst mogen nemen. De sfeer was geanimeerd gezellig, de hapjes en drankjes voldoende en vele echtgenotes vergezelden hun man. Voor volgend jaar iets meer stoelen in de zaal plaatsen. Statafels zijn leuk en moedigen aan om van tafel naar tafel te lopen, maar de leeftijd hè.

Gertjan, die in samenwerking met Cees Strijbis de jaarcijfers 2019 heeft opgesteld, licht deze toe. De einduitkomst is dat het boekjaar 2019 kan worden afgesloten met een beperkt tekort bij een kostendekkende begroting. De bestuursleden reageren positief en stellen de jaarrekening 2019 vast.

Cees Faber en Frank Buursema beheren naast Arjo nu ook de website en kunnen zelf zaken of vragen van leden hierin aanpassen.
De nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement verschijnen zo snel mogelijk op de website. Dit zal door Cees Faber worden geregeld. Een en ander is ook naar de drukker. Elk lid ontvangt een gedrukt exemplaar. De oplaag is 150 stuks.

Wat de Public Relation betreft wordt geconstateerd dat zich niemand, mannelijk noch vrouwelijk, hiervoor heeft aangemeld. Op de eerstvolgende repetitie zal dit weer onder de aandacht van de leden worden gebracht. (In de nazit, de volgende woensdagavond, wordt Cees Faber genoemd om deze belangrijke post te bezetten).
De algemene ledenvergadering zal op woensdagavond 25 maart a.s. worden gehouden in de Bergkerk.

Wim Heijsteeg (2e secretaris)