Van het Bestuur……

Beste koorleden,

De mail die je zaterdag hebt ontvangen met het verzoek om je abonnement te bevestiging is geen hack, phissing fraude mail of iets dergelijks. Deze mail komt via onze web provider Qweb.

Op 27 september heeft u al onderstaande mail ontvangen met een vooraankondiging, de mail die je nu van CRM Mannenkoor hebt ontvangen is het vervolg daarop.

Gewoon de bevestiging aanklikken, je krijgt daarna een mail terug waarin je bevestiging is vastgelegd, en ontvang je vanaf nu een berichtje in je mail als er nieuwe berichten op de CRM website zijn geplaats.

Ik ga ervan uit dat jullie zo voldoende zijn geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Miel Bregman (secr.)

Notulen Bestuur 24 september 2020

Verkorte Notulen Bestuursvergadering                            24 september 2020 CORONA TIJD

De voorzitter opent de bestuursvergadering en heeft nog enkele punten voorafgaand aan de agenda: ‘hoe nu verder in de Bergkerk’, een brief van Aldert, de jaarvergaderingen 2020 en 2021 en de website-info.

Zoals het er op de repetitieavonden uitziet is het aanvaardbaar om zo te repeteren. We gaan door op de ingeslagen weg zoals eerder in het protocol afgesproken. Vier bestuursleden zullen een hele repetitieavond aanwezig zijn om op naleving van het protocol toe te zien.

Niels Geuze schrijft te gaan verhuizen naar Utrecht en zegt zijn lidmaatschap per omgaande op. De tweede secretaris zal het zilveren draaginsigne van CRM en de concertmap terugvragen van Niels Geuze en van Arjo van der Sar die eveneens heeft opgezegd.

Er komt een stappenplan voor de ALV 2020 met aandacht voor de kascontrolecommissie en nieuwe bestuursleden.

De CRM-website is geheel vernieuwd en werkt, en het streven is om alle (secretariaats)berichten elke week, en soms meerdere keren, op de website te plaatsen. De ontwerper Graphiqs heeft daarvoor een berichtenalert ontwikkeld. Vanaf 1 oktober zullen al deze berichten via de mail geautomatiseerd (=alert) worden bekendgemaakt à la Mijn Overheid e.d. en vervolgens uitgebreid op de website te lezen zijn.

Op maandagavond 28 september heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om een tweede golf van het coronavirus in te dammen. Dat trof ook Den Haag, waar wij net weer een maand voorzichtig en op kleine schaal met elkaar oefenden. Een van de maatregelen was de groepsgrootte: van vijftig terug naar dertig. Het dagelijks bestuur heeft, samen met Aldert, op dinsdag 29 september hierover overleg gevoerd en heeft elders verdere uitleg opgevraagd over de consequenties van deze maatregel. Het bestuur heeft besloten om de repetities van woensdag 30 september tot en met woensdag 4 november niet door te laten gaan. Het kan met betrekking tot de gezondheid van onze leden geen enkel risico nemen. Het bestuur volgt nauwlettend de ontwikkelingen en zal eind oktober de leden opnieuw informeren over de stand van zaken op dat moment of als nodig eerder.

Wim Heijsteeg, 2e secretaris

GEEN REPETITIES voorlopig…..

Bericht van 29 september van het Bestuur:

Beste koorleden,

Waarschijnlijk hebt u gisteravond ook de persconferentie van de regering op de tv gevolgd m.b.t. de nieuwe maatregelen voor het corona virus. Een van de nieuwe regels is dat we met niet meer dan 30 personen bij elkaar mogen zijn.

Daarom heeft het bestuur vandaag overleg gevoerd, met Aldert, en verdere info opgevraagd over de 30 personen regel. Wij zijn als gevolg daarvan met elkaar tot het besluit gekomen dat we de repetities met ingang van morgen, woensdag 30 sept. t/m woensdag 04 nov. niet door laten gaan.

We waren net weer lekker op weg met elkaar in ons koor maar we kunnen geen enkel risico nemen m.b.t de gezondheid van ons allen of de regels overtreden, daarom dit besluit. Wij volgen de ontwikkelingen rondom het corona-virus op de voet en zullen jullie aan het einde van de maand oktober opnieuw informeren over de stand van zaken op dat moment of indien nodig eerder.

Met vriendelijke groet,

Miel Bregman (secr.)

MEDEWERKING CORONA REGELS…….

Bericht van het Bestuur n.a.v. recente vergadering:

Beste koorleden,

Afgelopen donderdag de 24e september heeft het bestuur vergaderd.

In deze vergadering hebben wij, het bestuur, de algehele situatie v.w.b. de repetities en de daarmee samenhangende corona maatregelen geëvalueerd. We hebben daarin ook de suggesties  / voorstellen meegenomen die door diverse koorleden aan ons zijn gestuurd, voor jullie meedenken. In deze zegt het bestuur aan de betreffende koorleden dank.  

Het bestuur is in haar vergadering tot het besluit gekomen dat we mede gezien door de huidige en de te verwachte ontwikkelingen rondom het corona virus de repetities / tijden handhaven zoals ze nu zijn ingesteld.

We gaan ook samen met jullie de afgesproken regels beter handhaven, de groep koorleden die vanaf 21.00 repeteert verwachten wij niet voor 20.45 uur in de kerk, de lege kerkzaal moet tussen beide tijdvakken minimaal 15 min. geventileerd worden. Ook de tafels / stoelen moeten worden gedesinfecteerd

Tevens zal de organisatie bij binnenkomst weer vragen of je geen gezondheidsklachten hebt en je een plaats in de kerkzaal toewijzen, ook nog een punt van aandacht, niet door de kerkzaal gaan lopen om met elkaar een praatje te maken.

Wij gaan uit van jullie begrip hiervoor, omdat wij in deze lastige tijd met elkaar en voor elkaars gezondheid verantwoordelijkheid dragen en rekenen dan ook op jullie aller medewerking.

Namens het bestuur.

Met vriendelijke groet,

Miel Bregman (secr.)

Van het Bestuur…..

VERKORTE NOTULEN 10 augustus 2020

Gedurende de ‘vakantieperiode’ hebben meerdere leden zich in woord en/of schrift met ideeën en waar-schuwingen betreffende de te nemen coronamaatregelen, bij hervatting van de repetities in september, tot het secretariaat gericht. Dit materiaal was voldoende aanleiding om dit tijdens de vakantie op 28 juli jl. tussen het dagelijks bestuur en Aldert te bespreken. Het ging daar onder andere uitgebreid over inpassing van de regels die door het RIVM en de overheid, alsmede de richtlijnen van de KCZB en Korennetwerk Nederland zijn gesteld over aanvang van de ‘repetities nieuwe stijl’ en het opstellen van een protocol met betrekking tot hervatting van repetities als gesteld, en de concertagenda in 2021.

Het voltallig bestuur vergaderde op 10 augustus over onder andere bovenstaande zaken. In het actiegesprek werd een startdatum ‘koorrepetities nieuwe stijl’ voorgesteld, te weten woensdag 2 september aanstaande. In het coronaproofprotocol dienen nog wel wat zaken te worden gecontroleerd en op papier gezet. De vergadering gaat akkoord met de (proef) startdatum van 2 september a.s. De vormgeving van de repetitie en de indeling van koorleden in de kerk moet conform de richtlijnen zijn. Piet Bouterse gaat samen met Eduard het ventilatiesysteem in de Bergkerk met Leonore bekijken en bespreken. De stoelopstelling zal naar bevinden door beide heren en Miel in het protocol worden vastgelegd. Miel geeft aan dat risico’s zoveel als mogelijk dienen te worden vermeden. In een kleine enquête zal de leden worden gevraagd wie niet naar de uitgestelde jaarvergadering komt op 5 september a.s. Miel maakt zowel voor de alv als voor de eerste repetitie een opzetje, met de vraag: ‘wie komt er niet‘. Uiterlijk maandag 31 augustus moet alle info over de richtlijnen van de repetities naar de koorleden.

Voor wat betreft de concertagenda 2020 is nu besloten dat alle kooractiviteiten definitief zijn afgeblazen. Onze medewerking aan de twee kerstconcerten met Deo Cantemus in Rotterdam zijn in overleg met Aldert en Deo Cantemus verschoven naar 2021, en wel op de data 18 en 21 december 2021. Over ons eigen kerstconcert in 2021 liggen enkele data als voorstel. Een en ander wordt besproken in de volgende bestuursvergadering.

Na het versturen van een kleine enquête onder de leden voor deelname aan de eerste repetitieavond en de ledenvergadering, blijkt uit de antwoorden dat een quorum op 5 september a.s. niet wordt gehaald. Het bestuur heeft besloten deze vergadering nu schriftelijk af te doen.

Het bestuur heeft verder besloten om ontheffing betaling contributie toe te passen. Terugstorting van de laatste drie maanden van 2020 zal plaatsvinden per 1 oktober a.s. In het jaar 2021 zal er geen contributieverhoging plaatsvinden. Ook wordt besloten om het stemmen van de vleugel jaarlijks te laten doen.

In het bronbestand van de CRM website is een ‘teller’ aangebracht, zodat het bestuur periodiek enig inzicht krijgt hoeveel en door wie (extern of intern) er naar onze site wordt gesurft. De leden worden nogmaals uitgenodigd regelmatig, zeker wekelijks de site te bezoeken.

Het bestuur is akkoord met het gestelde in art. 4.4 van de CRM-statuten om bij een zestigjarig dienstverband bij CRM, leden te benoemen tot lid van verdienste. De feestelijkheden, die daarbij horen, zullen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst daaropvolgend worden georganiseerd.

Wim Heijsteeg

2e secretaris

Bestuur positief…….

Nadat het Bestuur zich uitgebreid had voorbereid om het weer mogelijk te maken te gaan repeteren, was het woensdag 2 september de eerste oefenavond. De Bestuursleden hadden de zaalopstelling in de Kerk volledig omgegooid. De houten deuren stonden volledig open en de Koster had de ventilatie in de Kerk optimaal gezet. De eerste leden kwamen schoorvoetend al om even na zevenen naar binnen, handen met gel gewassen en vervolgens werden ze door een Bestuurslid naar een plaats gedirigeerd.

Het was fantastisch om elkaar weer te zien! De stemmen nog enigszins schor, want er werd nog niet uitbundig gezongen. Nadat de tenoren een vol uur hadden gezongen werden de deuren open gezet en de kerk nog meer geventileerd. De Bassen hadden er ook zin in en kwamen op tijd en beleefden ook hun zangavond als prima.

Aldert was zeer te spreken over de kwaliteit van de zang van de leden, het klonk goed en zeker weer voor de eerste keer……

De Bestuursleden waren zeer tevreden hoe de avond was gegaan.

Volgende week bent u weer van harte welkom!

Cees Faber

Start repetities op 2 september ….

Wat betreft de repetities, die starten zoals voorgenomen, volgende week woensdag de 2e september en wel als volgt:

De tenoren ( 1e en 2e) repeteren van 19.30 u. tot 20.30 u.

De bassen (1e en 2e) repeteren van 21.00 tot 22.00 u.

Dit wordt per week omgewisseld zodat we allen om de beurt vroeg of later repeteren, een rooster volgt.

Er moet tussen beide tijdsdelen een pauze zijn voor ventilatie van de kerk tussentijds en het reinigen van stoelen e.d. voor de volgende groep. We zullen in de praktijk zien of we deze pauze ook wat kunnen inkorten.

Let op! U krijgt uiterlijk volgende week maandag nog een email met daarin het te volgen protocol bij en in de kerk tijdens de repetitie.

Namens het bestuur

Met vriendelijke groet,

Miel Bregman (secr.)

A.L.V. op 5 september gaat niet door !

Gezien het aantal afmeldingen die binnen gekomen zijn via de door ons uitgezette enquête heeft het bestuur besloten dat de voorgenomen Alg. Led. Verg. op zaterdagmorgen 05-09-20 niet doorgaat, deze zullen we op een later tijdstip schriftelijk laten plaatsvinden. In onze bestuursvergadering van september a.s. zullen wij overleggen hoe wij dit als bestuur gaan vormgeven.