Van het Bestuur……….

Dinsdag de 19e januari heeft het DB bestuur overleg gehad over de stand van zaken rondom ons koor.

Om mee te beginnen, het goede nieuws is dat we er 2 nieuwe leden bij hebben. Verder is er weinig positief nieuws te vermelden in het begin van het nieuwe jaar gezien de huidige stand van zaken rondom het corona virus.

Besproken hebben we allereerst natuurlijk de situatie rondom het coronavirus en de huidige lockdown waarbij nieuwe maatregelen zoals een avondklok en bezoek met 1 pers. enz. naar verwachting zijn toegevoegd bij de al geldende regels. We moeten ervan uitgaan dat we in ieder geval in het 1e kwartaal van dit jaar geen repetities kunnen houden, gezien de verwachtingen die er vanuit de regering (en RIVM / OMT) komen.

We hopen in mei en juni nog iets te kunnen doen qua repetities, de grootse groep, (ouderen), waartoe het koor ook behoort is dan waarschijnlijk gevaccineerd en dat geeft, hopen wij, een positief effect op en voor koorzang.

Na 9 februari te bepalen, in het licht van de dan geldende maatregelen,  wanneer en waar we weer een volledige bestuursvergadering houden, de Bergkerk is op dit moment helemaal dicht, alles hangt af van welke maatregelen er na de 9e februari gaan gelden.

Dit alles heeft ook effect op onze te houden ALV van 2021. Het bestuur gaat eerst in maart bepalen hoe en waar die gehouden kan worden als ook een mogelijke datum bepalen.

Wij hopen dat we elkaar over enkele maanden in goede gezondheid weer kunnen zien. Na de eerstkomende bestuursvergadering informeren wij jullie verder.

Namens het bestuur

Met vriendelijke groet,

Miel Bregman (secr.)

Van het Bestuur

De Kerstboodschap en beste wensen van het Koor op de openbare CRM website.

En de engel zeide tot hen:

Weest niet bevreesd, want zie ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk ten deel zal vallen:

U is heden de Heiland geboren , namelijk Christus de Here, in de stad David. En dit zij u het teken:

U zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.

En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende,

Ere zij God in de hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.

Lucas 2 :10-14

Het Christelijk Residentie Mannenkoor wenst u en allen die u dierbaar zijn

Goede Kerstdagen en een Hoopvol Nieuw Jaar toe.

Zie ook de voorgaande artikelen van het Bestuur!

Van het Bestuur………

Geschreven door de secretaris

Woensdag de 16e december hebben wij Klaas Baartse, en opeenvolgend donderdag de 17e dec Peter Willemse geëerd voor hun koor jubileum, Klaas en Peter zijn beide in 2020 60 jaar lid van ons CRM. Klaas en Peter zijn hierbij beide als Lid van Verdienste benoemd.   

Ook Nico Houtman is op de 16e dec. geëerd Hij is 50 jaar lid van ons koor, het CRM. Van de voorzitter heeft hij daarbij het CRM speldje ontvangen wat daarbij past.

De jubilarissen hebben ook een cadeau ontvangen en bij alle drie heeft Cees Faber foto’s gemaakt die u op onze website kunt bekijken met de daarbij behorende relevante informatie zoals de reacties van de jubilarissen enz.

Met vriendelijke groet,

Miel Bregman (secr.)

Het Dagelijks Bestuur spreekt ook persoonlijk de beste wensen uit:

Huub van der Meer: https://youtu.be/mTA-IMmMrxw

Miel Bregman: https://youtu.be/3CmtAEvSq6U

Gertjan Boekestijn: https://youtu.be/skUDhr7EpT4

Van de Voorzitter…….

Niets verwachten, alles hopen!                                        De Lier, 16 december 2020

Zangvrienden,

Graag geef ik mijn ‘nieuwjaarsspeech’ de oneliner mee zoals boven omschreven. Wat willen we elkaar graag ontmoeten en onze koor-activiteiten weer hervatten. Tijdens onze bestuursvergadering van 24 november waren we nog optimistisch dat het toch mogelijk zou zijn om (aan het eind van) het eerste kwartaal van 2021 weer te kunnen starten. Het blijft naar dat we door de dagpeilingen heen en weer worden geslingerd op basis van de feiten en in het bijzonder de toegenomen besmettingen in de afgelopen week. Corona is nog niet klaar met ons, ondanks de enorme inspanningen van velen. We zullen onze verwachtingen moeten bijstellen. Op het moment dat ik dit schrijf zijn er deze week volgens het RIVM duizenden nieuwe besmettingen bijgekomen. Laten we hopen en bidden dat aan deze pandemie een einde komt. We bevinden ons in de adventtijd en gaan dus ook snel dit jaar verlaten, een jaar dat ons nog lang zal heugen.

Het passeren van de jaargrens is altijd een extra moment om terug te zien naar het voorbije jaar en een toekomstblik voor het jaar dat komt. Bij alle gebrom dat is te horen moeten we niet vergeten dat er gewoon water uit de kraan komt, de riolering het doet, onze vuilnis wordt opgehaald en er vooral in de Zorg deze periode het verschil wordt gemaakt. De vaccinatie-rondes komen er aan.. Misschien moeten we niets verwachten maar alles hopen. Je bent een gelukkig mens als je in staat bent een compromis te sluiten met het virus.

We leven als zangers, in het bijzonder zo naar de kerstdagen, zó anders dan we gewend zijn met ons koor onder leiding van onze gewaardeerde dirigent Aldert Fuldner en onze bevlogen organist Arnoud de Groen.

Dit jaar is ons een CRM-lid en oud-leden ontvallen als ook partners van onze leden.

Op 9 juli van dit jaar overleed ons lid Jaques Willemsen.

Dit jaar overleden onze oud-leden: Arie Mooiman, Jan Willem Esselink, Jan Plugge, Izak Willemsen en Piet Krijtenburg.

De partners van Wim Rog (Els) en Nico Bozuwa (Cora) zijn dit jaar overleden.

We hebben ons medeleven en belangstelling getoond.

Het is héél bijzonder en we zijn dan ook extra verheugd met twee leden die dit jaar hun 60-jarig lidmaatschap van CRM beleven!

Dat zijn Klaas Baartse en Peter Willemse. Graag hadden we ze op onze nieuwjaarsbijeenkomst, met hun families, in het zonnetje gezet. We zoeken nu een geschikt moment om dat te doen, zodra daar een geschikt moment voor is zullen we dat doen. Wat een ongelooflijke mijlpaal en eer voor ons koor om ze in de CRM-gelederen te hebben.

Ook bijzonder is het 50 jaar lidmaatschap van Nico Houtman. Een zanger die als het hem gegeven is ook de 60 jaar zal volmaken. Nu feliciteren we hem en zijn dierbaren met het 50 jarig lidmaatschap en komen ook daar nog op terug. Nico hield samen met zijn broer Piet decennialang het ‘bas-schip’ op koers. Verdrietig dat Piet enige tijd geleden is overleden.

Mannen, ik wens ons toe dat we elkaar in 2021 opnieuw mogen ontdekken in een sfeer van vriendschap en mooie zang. Vanzelfsprekend gráág zo spoedig mogelijk, uiterlijk komend voorjaar.                                               

Het kerstfeest dat voor ons ligt biedt ons ook perspectief. In liefde, hoop en vrede!

Ik wens u allen, met hen die u dierbaar zijn, zinvolle en gezegende dagen voor nu en de tijd die komen gaat.

Huub A. van der Meer

voorzitter CRM

Kerstgroeten van het Bestuur…

Het Bestuur heeft niet stil gezeten en heeft bij ieder lid een prachtige orchidee met kerstkaart laten bezorgen.

Een fantastisch gebaar, op naar een Gelukkig en Gezond 2021.

Korte Notulen Buitengewone Bestuursvergadering..

Korte Notulen Buitengewone Bestuursvergadering       24 november 2020

Buitengewone bestuursvergadering

Alle bestuursleden, op één na, zijn in de Bergkerk aanwezig. De voorzitter opent om 10.00 uur de vergadering waarbij de agenda wordt gevolgd zoals was voorgesteld in de convocatie voor de algemene ledenvergadering op 25 maart 2020. Deze vond geen doorgang door de corona-uitbraak. Miel Bregman zal deze ‘buitengewone’ bestuursvergadering notuleren en deze zal later aan de leden bekend worden gemaakt. Op 1 oktober hadden we 108 stemgerechtigde leden. Alle leden hebben een stemformulier via de mail ontvangen waarvan 78 leden met het retourneren van dit formulier hun stem hebben uitgebracht en 30 leden hebben dit niet gedaan. Zo is dus ook de stemverhouding. Met dit quorum kon het bestuur deze buitengewone bestuursvergadering laten doorgaan.

In het kort volgt hier de agenda en stemverhouding                       Voor             Onthouding of tegen

ꟷ  Vaststelling notulen jaarvergadering 2019                                    78 leden              30 leden

ꟷ  Bespreking en vaststelling diverse verslagen 2019                      idem                     idem

ꟷ  Vaststelling jaarrekening 2019                                                         idem                     idem 

ꟷ  Bestuursverkiezing: Gertjan B. en Piet B. herkozen (4 jaar)       77 leden              31 leden

     De enige tegenstem was voor Piet Bouterse.

ꟷ  Benoeming kascommissie 2021: Jan van der Spek (vz.), Cor Karens (lid) en Karel v.d. Bos (res.).

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter dit onderdeel van beraadslaging af en gaat over naar de agenda van de bestuursvergadering.

Bestuursvergadering

De notulen van de vorige vergadering (14-10-2020) worden zonder commentaar vastgesteld, goedgekeurd en ondertekend. Bij de in- en uitgaande post zijn alle brieven behandeld en geven geen aanleiding tot verder commentaar en zijn ter kennisgeving aangenomen. Enkele briefschrijvers zijn óf schriftelijk óf mondeling benaderd en hebben via een van de bestuursleden een antwoord ontvangen. Tot eind december staan helaas geen concerten gepland. De hoop wordt uitgesproken dat we in het eerste kwartaal van 2021 weer gaan zingen en de repetities kunnen worden voortgezet binnen de Covid-19 maatregelen.

Besloten wordt om de maandelijkse bestuursvergadering in december niet door te laten gaan. Voor onze muziekcommissaris Evert de Bruin wordt een vervanger gezocht.

De volgende bestuursvergadering staat nu gepland op 12 januari 2021.

Om 11.50 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Wim Heijsteeg,

tweede secretaris.

Nieuwjaarsreceptie gaat niet door….

Het Bestuur heeft in hun vergadering op dinsdag de 24 ste besloten dat onze nieuwjaarsreceptie die gepland staat op 06 januari 2021 niet kan doorgaan.

Gezien de huidige maatregelen en de te verwachte ontwikkelingen rondom het corona virus is het niet te verwachten dat er dusdanige verruimingen van onze regering komen ,waardoor er weer grote groepen mensen in binnenruimten mogen samen komen.

Op grond van de laatste nieuwe informatie, alsook in overleg met de koster van de Bergkerk, heeft het Bestuur dit besluit genomen.

Met vriendelijke groet,

Miel Bregman (secr.)

Van het Bestuur…….

Vergadering Bestuur geannuleerd:

De bestuursvergadering van 10 nov. a.s. kan niet doorgaan, de Bergkerk heeft sinds afgelopen woensdag i.v.m. aangepaste coronamaatregelen voor 2 weken de deuren gesloten, ook ons alternatief, De Kiem in s’-Gravenzande, heeft voor nu een groepsgrootte van max. 4 personen per vergadering. Een ander optie was even zo snel niet voorhanden.

In deze vergadering stond zoals jullie weten ook de behandeling van de ALV 2020 gepland, we prikken een nieuwe datum met een beschikbare locatie, we houden jullie daarvan op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Miel Bregman (secr.)

Van het Bestuur…… notulen

Verkorte Notulen Bestuursvergadering                             14 oktober 2020

 

Op woensdagavond 14 oktober vond de bestuursvergadering plaats. Weer in de Bergkerk en in onze bestuurskamer. Aanvang half acht. Twee bestuursleden waren niet aanwezig. Dat waren de tweede secretaris die afwezig was door een korte quarantaine thuis en Piet Bouterse in verband met andere afspraken. Cees Faber was als gast uitgenodigd en aanwezig voor het toelichten over de ontwikkeling en status van onze website.

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Ps. 100. Vervolgens bespreekt het bestuur in het kort de verzwaarde richtlijnen die op 13 oktober zijn afgekondigd en stelt vast dat dit voor CRM geen uitzicht biedt tot het hervatten van de repetities in november. Het bestuur blijft de ontwikkelingen volgen. Wellicht in de tweede helft van november?

De agenda van deze vergadering wordt daarna ongewijzigd vastgesteld evenals de notulen van de vorige vergadering die worden vastgesteld, goedgekeurd en ondertekend.

Acties

ꟷ  Het stappenplan voor de ALV is in gang gezet en deze zal plaatsvinden op 4 november aanstaande.

ꟷ  Ewoud Vreugdenhil (website) stuurt deze maand aan alle leden een e-mail waarin zij moeten  toestemmen om de berichtgeving via de website te kunnen ontvangen.

ꟷ  Wim en Cees checken of de leden hieraan gevolg (hebben) gegeven, en sturen zo nodig een  vervolgmemo. Is reeds gebeurd.  

Post

ꟷ   Miel heeft namens het bestuur van CRM de plechtigheid voorafgaand aan de crematie van mw.  Els Rog bijgewoond. 

ꟷ   Huub heeft persoonlijk contact gehad met een koorlid over zijn schrijven waarin hij zijn bezorgdheid uit over verlies aan persoonlijk contact tijdens de laatst gehouden repetities.

Concert en activiteiten agenda 2020 / 2021

ꟷ   Zoals in het stappenplan hierboven is aangegeven zal de bestuurlijke (schriftelijke) afhandeling van onze Algemene Ledenvergadering 2020 definitief op 4 november 2020 plaatsvinden. Alle agendapunten worden nog eens doorgenomen, vooral de aangepaste begroting over 2020. Na uitleg van de penningmeester zijn hierover geen vragen. Er zijn over dit onderwerp twee reacties binnengekomen. Beide heren zijn of worden door het bestuur nader geïnformeerd.   

ꟷ   Het voorstel voor een digitaal kerstconcert op 18 december 2020 wordt van de agenda afgevoerd omdat er onvoldoende voorbereidingstijd is en niet weten hoe we dit nú vorm gaan geven. De initiatiefnemer wordt hierover geïnformeerd.

Financiën

Er zijn leden die aangeven dat zij de (laatste) kwartaalcontributie niet terug willen ontvangen, een en ander blijft in kas en wordt beschouwd als een gift.

Website

Aan het einde van de vergadering heeft Cees Faber een en ander toegelicht over onze website.

Helaas kon de website niet besproken worden op de Ledenvergadering in maart, maar de websitebeheerder is tevreden. Er werden achter de code/ ledenaccount twee rubrieken gemaakt, van en voor de leden  en van het Bestuur. Nieuw is het ledennieuws, met wel en wee en een eigen ledenagenda en de ledenlijst wordt afgeschermd. Elke week werd er een bericht geplaatst over een repetitie of een ander bericht. Indien nodig werd er een wel- en weebericht geplaatst. De bladmuziek staat nu volledig vermeld en is op te zoeken. Deze maand krijgen de leden een alert als er een bericht op de Site is geplaatst. Voor het Bestuur met verenigingsnieuws, staan ook de verslagen en notulen gegroepeerd en de statuten e.d. De leden zijn gevraagd een account aan te maken en nu recent gevraagd akkoord te gaan met het berichtenverkeer. Voor de Vrienden van CRM e.a. is een nieuwsrubriek aan de voorzijde van de site gemaakt en indien nodig gaan zij ook binnenkort een mailtje krijgen als er een bericht op de website is geplaatst. De samenwerking gaat goed met Graphiqs en we streven er naar de website interessant te houden voor de leden. Zo ontstaat er ook een prima archief van alle activiteiten van de vereniging. Helaas door Corona andere berichten dan we voor ogen hadden.

Om 21.30 sluit de voorzitter de vergadering.

Namens het bestuur,

W. Heysteeg (2e secretaris)

Antwoordformulier ALV???

Hallo allemaal,

Velen van jullie hebben het ingevulde antwoordformulier m.b.t. de schriftelijke afhandeling van onze ALV 2020 op 10 november a.s. al naar het secretariaat verzonden.

Daarvoor dank.

Er zijn echter nog een aantal leden die dit nog niet hebben gedaan en daarom een vriendelijk verzoek namens het bestuur aan diegene die dit nog niet gedaan hebben om alsnog formulier in te vullen en aan het secretariaat te sturen per mail of post, graag voor 25 oktober 2020.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Miel Bregman (secr.)